Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Polityka prywatności

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność i ochronę danych osobowych w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:
- kto jest administratorem danych osobowych,
- w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
- komu są udostępniane i jak są chronione.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, z którymi zawieramy umowy oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej.

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200. 80-298 Gdańsk. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem pod adres: iod@airport.gdansk.pl.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Gdy wchodzą Państwo z nami w relację, w zależności od jej charakteru (umowa, korespondencja biznesowa, newsletter itp.), możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:
– Państwa imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani oraz Państwa stanowisko;
– Państwa informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Państwa firmy lub firmy którą Państwo reprezentują, numery telefonów i adresy email, które nam Państwo podają;
– udział w naszych wydarzeniach;
– naszą komunikację;
– Państwa zainteresowania naszymi usługami.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy itp.) lub wynika z podpisanej umowy.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług:
– realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani;
– zarządzanie naszymi relacjami;
– komunikacja z Państwem;
– przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyrazili Państwo taką wolę i udzielili nam zgody;
– wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystają Państwo lub zamierzają skorzystać z naszych usług lub dostarczają nam Państwo usługi.
– zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
– analizy statystyczne. Używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację;

Usługi newsletter – klienci indywidualni

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi newsletter (co oznacza również przesyłanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach drogą elektroniczną) – mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami telefonicznie. Dane przekazane nam dla realizacji usługi newsletter zbieramy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Szczegóły znajdują się w naszym Regulaminie.

Usługi newsletter – klienci biznesowi

Jeżeli występują Państwo w imieniu firmy lub instytucji, którą Państwo reprezentują, są naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym możemy kierować do Państwa organizacji na podany przez Państwa adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane przez Państwo jako reprezentanta firmy poprzez usługę newsletter traktujemy jednak jako Państwa prywatne dane. Szanując wspólne relacje zapewniamy Państwu możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą Państwo reprezentują zostanie wypisana z usługi newsletter a Państwa dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Państwa organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy. Szczegóły znajdują się w naszym Regulaminie.

Formularze kontaktowe

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Państwa danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

5. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:
– w oparciu o Państwa zgodę (np. gdy chcą Państwo otrzymywać newsletter); Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości) lub poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych.
– na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich; Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Państwa przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, prosimy zobaczyć wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia;

6. Jak zbieramy Państwa dane?

Dane, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.

7. Gdzie są przetwarzane Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel, księgowość itp.).
Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek poza Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Możemy jednak przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

8. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Międzynarodowy transfer danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych, chyba że przepisy prawa będą nakładać na nas taki obowiązek.

10. Jakie mam prawa?

W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji
i zmiany. Mogą Państwo zrealizować również wszelkie inne prawa na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo przenoszenia części danych do innych organizacji. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do Inspektora Ochrony Danych.
Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.