Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

3 grudnia 2012 r. - przetarg

ZAPYTANIE O CENĘ

Zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-2: „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”

Zamówienie poniżej kwoty 14 000 €. Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759). Stosuje się wewnętrzne procedury Portu Lotniczego z Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku.


Zamawiający:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
tel. (0 58) 348 11 54, fax.(0 58) 345 22 83
NIP: 522 00 10 256
Strona WWW: www.airport.gdansk.pl
E-mail: airport@airport.gdansk.pl
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000075422, kapitał zakładowy 125.290.000,00 zł
1. Przedmiot zamówienia – zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz dostawa materiałów promocyjnych
(szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagany termin realizacji i dostawy zamówienia: 21 grudnia 2012 roku.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i/lub montaż materiałów promocyjnych o wartości minimum 10.000 zł brutto;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Wszystkie strony oferty oraz załączników, musza być podpisane przez osobę (osoby) upewnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

8. Każdy Wykonawca winien przedstawić tylko jedna ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert.

9. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie składającą się z:
• Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1,
• Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2,
• Minimum 1 referencję potwierdzającą należyte wykonie zamówienia o którym mowa w pkt. 4. Zapytania o cenę - z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Referencje powinny być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

10. W/w ofertę należy skierować na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-2: „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”

11. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2012 roku o godz. 10.00, w sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2012 roku o godz. 10.15 w Budynku Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sala konferencyjna.

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i wysłania do Zamawiającego uzupełnionej umowy stanowiącej Załącznik nr 3 w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze Wykonawcy. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający udostępni wersję edytowalną umowy.

14. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

15. Zarządzanie nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku dostępne jest na stronie internetowej
http://www.airport.gdansk.pl/bip/auctions

Formularz ofertowy (pobierz.pdf)

Oświadczenia (pobierz.pdf)

Umowa (pobierz.pdf)

Projekt Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

1 | 2 | Starsze
1 | 2 | Starsze