Gdansk Lech Walesa Airport

Auctions

telephone information service 801 066 808

From mobile phones +48 525 673 531 Operator charges apply

Pending auctions  |  Archives:  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

9 January 2012 - auction

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na: Rozbudowę śluzy kontroli osób i pojazdów - Brama Główna.

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

I. Dane Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Szturmowski
telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Adres internetowy podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

II. Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa śluzy kontroli pojazdów (brama nr.1) w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

1. Przedmiot zamówienia określa:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
3) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową śluzy kontroli pojazdów obejmuje:
- roboty w branży budowlano-konstrukcyjnej,
- roboty drogowej,
- roboty w branży elektrycznej,
- roboty w branży sanitarnej,
- roboty w branży teletechnicznej.


III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 15 maja 2012 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane kubaturowe o wartości netto co najmniej 500 000 PLN każde,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 200 000 PLN,
2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19 stycznia 2012 roku, do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat II piętro.

VII. Termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2012 roku, o godzinie 12:10 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze budynku administracyjnego "CARGO".

VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

DOKUMENTY DO POBRANIA W PRZEDMIOTOWYM PRZETARGU:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - SIWZ.pdf

2. Dokumentacja Projektowa oraz STWiOR - zal4i5.zip

3. Załącznik nr 7 do SIWZ - zal7.zip