Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • Change languageSprache ändernизменить языкZmień język

  Opublikowano: 2020-10-08

  Data aplikacji: 2020-10-30

  A A A

  Referent ds. inwestycji


  W związku z dynamicznym rozwojem Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Działu Inwestycji na stanowisko:


  Referenta ds. inwestycji

  Poszukujemy absolwenta  uczelni lub szkoły technicznej, który podejmie wyzwanie nauki obsługi procesu inwestycyjnego oraz nabycia praktyki w tym zakresie, w taki sposób aby uzyskać pełną samodzielność w przygotowywaniu i zarządzaniu realizowanymi inwestycjami i w konsekwencji objąć stanowisko Kierownika Działu Inwestycji.


  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
  •    współuczestnictwo w przygotowaniu i pozyskaniu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi aktami prawnymi decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie procesu budowlanego
  •    współuczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu  zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych postepowań przetargowych pozwalających na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
  •    pomoc  Inżynierowi/Kierownikowi Kontraktu w zarzadzaniu realizowanymi budowami i w tym:
  1.    współuczestnictwo z Inżynierem/Kierownikiem Kontraktu na budowie i w tym, sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę wraz z innymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  2.    współuczestnictwo w weryfikacji ilości i jakości robót w trakcie oraz po ich wykonaniu, a także wbudowywanych materiałów i wyrobów 
  3.    współuczestnictwo w archiwizacji dokumentów i dokumentacji 

  Wymagania:
  •    wykształcenie minimum średnie budowlane
  •    znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
  •    posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.
  •    chęć nauki i poznawania nowych zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym 

  Dodatkowym atutem będzie: 
  •    wykształcenie wyższe budowlane
  •    Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

  Oferujemy:
  •    umowę o pracę na pełen etat
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.


  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja Inwestycje.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF. 

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  ul. Słowackiego 200 
  80-298 Gdańsk

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
   
  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.