Gdańsk, -0OC

Opublikowano: 2020-03-04

Data aplikacji: 2020-03-31

A A A

Specjalista ds. inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. inwestycji

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
•    kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego
•    współuczestnictwo w przygotowaniu i pozyskaniu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi aktami prawnymi decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie procesu budowlanego
•    pełnienie funkcji Inżyniera/Kierownika Kontraktu na powierzonych budowach
•    reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę wraz z innymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
•    weryfikacja ilości i jakości robót w trakcie oraz po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów oraz dokumentów płatniczych i faktur wykonawcy
•    udział we wszystkich spotkaniach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Wymagania:
•    wykształcenie minimum średnie budowlane
•    uprawnienia budowlane bez ograniczeń  do kierowania i nadzoru w specjalności konstrukcyjno–budowlanej
•    znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych
•    komunikatywna znajomość języka angielskiego
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
•    posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie: 
•    wykształcenie wyższe budowlane
•    dodatkowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru w specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska)
•    min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obsłudze po stronie Inwestora w realizacji inwestycji
•    znajomość obsługi komputera w środowisku: NORMA PRO, MS PROJECT, AUTOCAD. 

Oferujemy:
•    umowę o pracę na pełen etat
•    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
•    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
•    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja Inwestycje.
Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF. 

Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200 
80-298 Gdańsk

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.
 

Kontakt