Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Plan parkingu

Biuro parkingu w Gdańsku +48 58 348 12 31

Z telefonów komórkowych +48 604 787 969 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Plan parkingów

KISS & FLY KRÓTKI POSTÓJ

bezpłatnie do 10 min

20,00 PLN do 20 min

10,00 PLN każde następne
10 min

KISS & FLY KRÓTKI POSTÓJ

bezpłatnie do 45 min

20,00 PLN do 55 min

10,00 PLN każde następne
10 min

WYŁĄCZNIE DLA AUTOKARÓW O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 2,9 M (POMIAR WYSOKOŚCI POMIĘDZY TYCZKAMI), KTÓRE SKORZYSTAŁY Z WYZNACZONEGO DLA NICH WJAZDU I ZATRZYMAŁY SIĘ NA WYZNACZONEJ LINII BEZWZGLĘDNEGO ZATRZYMANIA „BUS”

P1 KRÓTKOTERMINOWY

4,50 PLN każde rozpoczęte 30 min (do 2 h)

7,00 PLN każda następna rozpoczęta godzina

P2 KRÓTKOTERMINOWY

4,00 PLN każde rozpoczęte 30 min (do 2 h)

6,00 PLN każda następna rozpoczęta godzina

60,00 PLN doba

P4 DŁUGOTERMINOWY

19,00 PLN* 1-3 dni
* - opłata za każdą rozpoczętą dobę

69,00 PLN 4-8 dni

89,00 PLN 9-15 dni

10,00 PLN* za każdą kolejną dobę powyżej 15 dni

P5 DŁUGOTERMINOWY

19,00 PLN* 1-3 dni
* - opłata za każdą rozpoczętą dobę

69,00 PLN 4-8 dni

89,00 PLN 9-15 dni

10,00 PLN* za każdą kolejną dobę powyżej 15 dni

Opłata za zagubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie danych z systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania wynosi 100 złotych.

Opłata za zagubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie danych z systemu parkingowego można ustalić rzeczywisty czas parkowania wynosi 25 złotych plus opłata za parking.

Doba liczona jest jako 24 godziny rozpoczynające się od chwili wjazdu na parking.

Skrócony regulamin Strefy Kiss&Fly

 1. Strefa oznaczona jako kiss&fly jest strefą krótkiego postoju.
 2. Strefa kiss&fly prowadzona przez Interparking Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Interparking”) jest strefą niestrzeżoną. Interparking nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Interparking.
 3. Wjazd na teren strefy następuje za pobraniem biletu jednorazowego lub przy użyciu karty abonamentowej. W przypadku pobrania biletu jednorazowego klient ma 10 minut na wyjazd ze strefy kiss&fly lub przekodowanie biletu i wjazd na jeden z parkingów. W przypadku użycia karty abonamentowej klient ma 10 minut na wjazd na dedykowany parking dla abonamentów. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem strefy kiss&fly.
 4. Na terenie strefy kiss&fly obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 5. Warunki korzystania ze strefy kiss&fly:
  - usługa płatnego parkowania powyżej 10 minut lub 5 minut w sytuacji wskazanej w pkt. 6 poniżej.
 6. Bezpłatny 10 minutowy pobyt w strefie dotyczy tylko 4 pierwszych wjazdów w ciągu doby (00:00 – 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu zostaje on skrócony do 5 minut.
 7. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
 8. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem ze strefy kiss&fly w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
 9. Pełny regulamin strefy krótkiego postoju kiss&fly, dostępny jest na każde życzenie klienta w recepcji parkingu znajdującej się na parkingu P1.
 10. W przypadku opuszczenia strefy bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot może zostać naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony do strefy ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat.

Pobierz regulamin Strefy Kiss&Fly (*.PDF)

Zarządca strefy: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/6, telefon 22 629 59 44 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000 PLN, w całości opłacony.

Skrócony regulamin parkingu

 1. Parking prowadzony przez Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Interparking”) jest parkingiem niestrzeżonym. Interparking nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Interparking.
 2. Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu, przekodowaniem biletu z wjazdu głównego lub przy użyciu karty abonamentowej.
 3. Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 4. Warunki korzystania z najmu miejsc parkingowych:
  - usługa płatnego parkowania w systemie abonamentowym
  - usługa płatnego parkowania w systemie godzinowym.
 5. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
 6. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
 7. Pełny regulamin parkingu dostępny jest na każde życzenie klienta w recepcji parkingu znajdującej się na parkingu P1.

Pobierz regulamin Parkingów (*.PDF)

Zarządca parkingu: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/6, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000 PLN, w całości opłacony.

Jak korzystać ze strefy Kiss&Fly?

 1. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów kiss &fly i pobierz bilet.
 2. Podjedź pod Terminal. Wysadź lub odbierz pasażerów a następnie udaj się do jednego z sześciu wyjazdów. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Jeśli przekroczyłeś bezpłatne 10 minut opłać bilet w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu masz 15 minut na opuszczenie strefy.
 3. Włóż bilet do kolumny wyjazdowej i opuść strefę kiss&fly.

Jak korzystać z parkingów P1, P2, P4 i P5?

 1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
 2. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów na kiss&fly i pobierz bilet. Na parkingi P1 i P5 można również wjechać bezpośrednio, pomijając strefę kiss&fly. Sprawdź na mapie możliwości wjazdu.
 3. Kieruj się do wybranego parkingu. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Pamiętaj! Nie skanując biletu na wjeździe na parking cały czas znajdujesz się w strefie Kiss&Fly.
 4. Podjedź do wjazdu i zeskanuj posiadany bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking.
 5. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w kasie automatycznej.
 6. Podjedź do wyjazdu z danego parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Szlaban się otworzy.
 7. Opuść parking i udaj się do wyjazdu głównego. Pamiętaj, opuszczając parking, wjeżdżasz w strefę Kiss&Fly. Masz 10 bezpłatnych minut na opuszczenie strefy. Włóż opłacony bilet na wyjeździe głównym i opuść strefę.

   

INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O.

Firma zarządzająca
BZ WBK IV O/WARSZAWA
51 10901056 0000 0000 0606 7447
NIP: 522-24-20-314, REGON: 013258688

www.interparking.pl

ul. Koszykowa 59/6
00-660 Warszawa, Polska

Kontakt
Telefon:+48 22 629 59 44
Faks:+48 22 629 59 43

INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O.

Biuro parkingu w Gdańsku

www.airport.gdansk.pl/passenger/parking/parking-booking

ul. Słowackiego 210
80-298 Gdańsk

Adres e-mail: gdansk@interparking.com

Kontakt
Telefon:+48 58 348 12 31
Telefon:+48 58 348 13 31
Faks:+48 58 348 13 31
Tel. kom.:+48 604 787 969
Czynne
Poniedziałek - Niedziela24h