Gdańsk 14 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str.1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO”.

  Udostępniamy Państwu niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

  • kto jest administratorem danych osobowych,

  • w jakim zakresie i w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,

  • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

  Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk (dalej: „Port”, „administrator” lub „my”).

  2. Inspektor ochrony danych

  By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Marek Cirkowski. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem mailowo lub telefonicznie: iod@airport.gdansk.pl, +48 58 348 11 54.

  3. Przetwarzanie danych w określonych celach

  1. 3.1. Osoby przebywające na terenie Portu (pasażerowie, goście, inni) - jeżeli należą Państwo do obsługiwanych przez nas pasażerów lub gości przebywających na terenie naszego lotniska, to:
   • Państwa dane przetwarzamy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W określonych przypadkach możemy także przetwarzać Państwa dane do realizacji innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.
   • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować wizerunek.
   • Odbiorcami danych mogą być osoby lub podmioty, które wykażą interes faktyczny lub prawny uzasadniający udostępnienie nagrań utrwalonych za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego.
   • Dane utrwalone za pomocą systemu monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez miesiąc od momentu utrwalenia lub do momentu nadpisania nagrania. Dane mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres, jeśli stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy Port powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. Wówczas dane te mogą być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Po upływie tego okresu dane podlegają zniszczeniu, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
   • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.
  2.  
  3. 3.2. Klienci i kontrahenci - jeśli należą Państwo do grona naszych klientów lub kontrahentów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług, w tym usług premium takich jak usługi VIP, Executive Lounge, Fast Track, wynajem sal konferencyjnych, powierzchni handlowych i usługowych, to:
   • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.
   • W przypadku klientów indywidualnych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.
   • W przypadku klientów biznesowych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane związane z działalnością zawodową, biznesową lub gospodarczą.
   • Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych znajdą Państwo w punkcie 7.
   • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
   • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.
   • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.
   • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.
   • Źródłem danych mogą być pracodawcy, współpracownicy, mocodawcy, osoby dokonujące rezerwacji.
  4.  
  5. 3.3. Dostawcy - jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:
   • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.
   • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym, dane związane z działalnością zawodową, biznesową lub gospodarczą.
   • Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi, kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych znajdą Państwo w punkcie 7.
   • Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
   • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.
   • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.
   • Źródłem danych mogą być pracodawcy, współpracownicy, mocodawcy, osoby dokonujące rezerwacji.
  6.  
  7. 3.4. Osoby reprezentujące oraz wyznaczone do kontaktu - jeśli są Państwo osobami reprezentującymi lub osobami wyznaczonymi do kontaktu, to:
   • Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.
   • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane związane z działalnością zawodową.
   • Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych znajdą Państwo w punkcie 7.
   • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji potrzeb związanych z utrzymywaniem kontaktu między nami, a Państwem.
   • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.
  8.  
  9. 3.5. Kandydaci - jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:
   • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie i w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z punktem 4.
   • W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   • Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych.
   • Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych znajdą Państwo w punkcie 7.
   • Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
   • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   • Podanie danych wynika z zakresu określonego przez Kodeks pracy lub jest wymogiem umownym (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną) a odmowa ich podania może uniemożliwić nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy.
  10.  
  11. 3.6. Użytkownicy strony internetowej - jeśli kontaktują się Państwo z nami przez naszą stronę internetową, to:
   • Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem, na potrzeby tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty i usług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozostałe przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.
   • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.
   • Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i marketingowe. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych znajdą Państwo w punkcie 7.
   • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.
   • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   • Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny - do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies” (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie 9).
   • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka. Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

  4. Inne podstawy przetwarzania

  Oprócz sytuacji wskazanych w punkcie 3, w określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

  1. 4.1. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:
   • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego,
   • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).
  2.  
  3. 4.2. Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego,
   • zapewnienia dostępu do stref zastrzeżonych lotniska,
   • zapewnienia dostępu do obszaru ograniczonego użytkowania,
   • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
   • promocji firmy oraz naszych usług,
   • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
   • archiwizacji.

  5. Prawa

  W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą skorzystać Państwo z następujących praw:

  1. 5.1.Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy z poszanowaniem zasad określonych w RODO.
  2.  
  3. 5.2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.
  4.  
  5. 5.3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług– dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
  6.  
  7. 5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.
  8.  
  9. 5.5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.
  10.  
  11. 5.6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.
  12.  
  13. 5.7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
  14.  
  15. 5.8.Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w celu, w jakim zgoda została wyrażona. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.
  16.  
  17. 5.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  18.  

  Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 lub w punkcie 2.

  6. Źródła danych osobowych

  Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo samodzielnie, z własnej woli. Możemy jednak wejść w posiadanie Państwa danych także za pośrednictwem innych osób, które je nam przekażą, czyli przykładowo za pośrednictwem Państwa pracodawców, współpracowników, mocodawców. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

  7. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi, instytucje finansowe i dostawcy usług płatniczych, marketingowych, informatycznych, hostingowych, telekomunikacyjnych, kancelarie i firmy prawnicze, podmioty powiązane z administratorem, nabywcy wierzytelności, dostawcy usług księgowo-finansowych i kontrolnych, doradczych, audytorskich, windykacyjnych. W określonych przypadkach, jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji w ramach, których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.

  8. Międzynarodowy transfer danych osobowych

  Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się:

  • gdy Komisja Europejska stwierdzi, że dane państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
   albo

  • w oparciu o standardowe klauzule umowne,
   albo

  • w oparciu o wiążące reguły korporacyjne,
   albo

  • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach.

  9. Pliki „cookies”

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”. Są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem. Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki.

   

  Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez nasza stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania. Wykorzystujemy pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

  • dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji,

  • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

  • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,

  • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu, itp.

  10. Uwagi końcowe

  1. 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:

   • wymóg dostosowania postanowień polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa i/lub decyzji uprawnionych władz publicznych,

   • zmiana interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść polityki prywatności) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

   • poprawa obsługi klientów,

   • wprowadzanie nowych usług i/lub zmiana warunków świadczenia usług,

   • konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści polityki prywatności,

   • zmiana danych Portu (w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści polityki prywatności).

  2.  

  3. 2. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 16.10.2020 r.
  4.