Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane dalej „RODO”.

Udostępniamy Państwu niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim zakresie i w jakim celu dane są przetwarzane,  
 • komu dane są udostępniane i w jaki sposób są chronione.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych:

 1. klientów indywidualnych,
 2. osób reprezentujących klientów biznesowych, kontrahentów, partnerów i ich pracowników,
 3. osób odwiedzających lub korzystających z usług naszej strony firmowej,
 4. kandydatów do pracy.

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o. o. przetwarza dane osobowe jako ich administrator, odbiorca danych lub podmiot przetwarzający. Siedziba spółki znajduje się w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którego obowiązki pełni Pani Elżbieta Stangret. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem pod adres: iod@airport.gdansk.pl lub telefonicznie pod nr +48 58 348 11 54.

3. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Gdy wchodzą Państwo z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawców, naszych partnerów.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu? Zbieramy lub otrzymujemy wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych, w poniższych celach:

 1. zawarcie lub realizacja umowy, przetargi – jeśli jesteście Państwo naszym klientem indywidualnym, biznesowym, kontrahentem, partnerem lub ich pracownikiem, w celu zawarcia lub realizacji umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawców, z zawartych umów lub korespondencji biznesowej. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą.
 2. prowadzenie korespondencji biznesowej - jeśli kierujecie Państwo do nas korespondencję tradycyjną lub elektroniczną lub jesteście Państwo naszym klientem biznesowym, kontrahentem, partnerem lub ich pracownikiem, w celu udzielenia odpowiedzi lub utrzymywania kontaktów służbowych i relacji biznesowych przetwarzamy dane umieszczane w korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej takie jak: imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, NIP, Regon. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawców, z zawartych umów lub korespondencji biznesowej. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 3. realizacja usługi newsletter – jeśli chcą Państwo być na bieżąco informowani o naszych usługach, przetwarzamy podany przez Państwa w formularzu adres e-mail. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi newsletter (aby usunąć dane należy kliknąć w link anulujący subskrypcję usługi).
 4. realizacja usługi Executive Lounge – jeśli chcą Państwo skorzystać z tej usługi, w celu jej wykonania przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, funkcja/stanowisko, obywatelstwo, nr i seria dowodu/paszportu. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawców, najczęściej jednak od naszych kontrahentów lub partnerów biznesowych, których lista znajduje się pod adresem: http://www.airport.gdansk.pl/b2b/oferta-premium/salon-executive-p77.html Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z realizowaną usługą. Szczegółowe informacje dostępne są w punktach realizujących usługę.
 5. usługi VIP – gdy są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi VIP oraz przyspieszeniem odprawy paszportowej przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, obywatelstwo, nr dowodu/paszportu. Dane te pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawców, naszych kontrahentów lub partnerów biznesowych. Szczegóły dotyczące usługi znajdują się pod adresem: http://www.airport.gdansk.pl/vip/oraz w salonikach VIP. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z realizowaną usługą.
 6. rekrutacja – jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy, przetwarzamy dane na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy w celu wyłonienia odpowiedniej osoby na dane stanowisko i przeprowadzenia czynności związanych z zawarciem umowy lub zatrudnieniem. Nasze ogłoszenia o pracę znajdują się pod adresem: http://www.airport.gdansk.pl/bip/praca/ Dane przechowywane będą do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 7. dostęp do stref zastrzeżonych – gdy ubiegacie się Państwo o dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska, w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeprowadzenia właściwego postępowania, przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania/ zamieszkania, nr tel., nr PESEL, funkcja/stanowisko. Szczegółowe informacje dostępne są na wypełnianych przez Państwa wnioskach. Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.
 8. obszar ograniczonego użytkowania - w sytuacji, gdy jesteście Państwo właścicielem nieruchomości położonej w obrębie obszaru ograniczonego użytkowania, w celach wynikających z realizacji obowiązków ustawowych przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko/firmę, adres do korespondencji, nr tel., adres e-mail. Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.
 9. monitoring - w sytuacji, gdy przebywają Państwo na terenie lotniska możemy utrwalać Państwa wizerunek w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 30 dni.

Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO) będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków,
 2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy prawa mogą przewidywać różny okres przechowywania)

W naszym prawnie uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Państwa dane w przypadkach (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO):

 1. prowadzenia korespondencji,
 2. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
 3. promocji marki oraz naszych usług – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
 4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,

5. Gdzie są przetwarzane Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami. W Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o. o. będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu. Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek poza Portem Lotniczym Gdańsk sp. z o. o. Możemy jednak przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi. Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

6. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Międzynarodowy transfer danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych, chyba że przepisy prawa będą nakładać na nas taki obowiązek.

8. Jakie mam prawa?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, aktualizacji i zmiany. Mogą Państwo zrealizować również wszelkie inne prawa na mocy obowiązujących przepisów i w określonym prawem zakresie oraz przypadkach, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia części danych do innych organizacji. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 9 listopada. 2018 r.