Gdańsk, 21OC

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku za pośrednictwem serwisu internetowego www.airport.gdansk.pl (dalej jako Serwis).

§ 1
Podstawowe zasady korzystania  z serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (dalej jako Właściciel lub Usługodawca)
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin serwisu (dalej jako Regulamin).
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za materiały publikowane w Serwisie przez Użytkowników. 
 4. W Serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi (bezpłatne lub płatne), które będą opisywane na stronie internetowej www.airport.gdansk.pl. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklam publikowanych na łamach Serwisu.

§ 2
Oświadczenia Użytkownika

Osoba dodająca adres e-mail w serwisie za pomocą odpowiedniego formularza oświadcza, że:

 1. podany adres e-mail należy do tej osoby;
 2. wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatora "Gadu-Gadu") informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

§ 3
Wprowadzanie zmian w Regulaminie przez Usługodawcę

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników o planowanych zmianach. Poinformowanie Użytkownika o zmianach w obowiązującym regulaminie nastąpi poprzez opublikowanie ich wykazu na stronie internetowej www.airport.gdansk.pl oraz przez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Użytkownika, jeżeli Użytkownik podał go do wiadomości Usługodawcy. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po otrzymaniu przez niego informacji o zmianach w regulaminie będzie uważane za akceptację nowego brzmienia regulaminu. Zaprzestanie korzystania z serwisu przez Użytkownika po otrzymaniu przez niego informacji o zmianach w regulaminie będzie uważane za odmowę zaakceptowania nowego brzmienia regulaminu i tym samym rezygnację z korzystania z usług świadczonych na jego podstawie.

§ 4
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (dalej jako Usługodawca) świadczy drogą elektroniczną  następujące usługi na rzecz Użytkowników (dalej jako Usługi):

 1. wyszukiwanie połączeń lotniczych;
 2. wyszukiwanie przewoźników samochodowych;
 3. udostępnianie informacji na temat Portu Lotniczego, jak również innych informacji, za pośrednictwem strony internetowej www.airport.gdansk.pl.
 4. udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.airport.gdansk.pl/contact/contact-form.
 5. przesyłanie zainteresowanym Użytkownikom bezpłatnego newslettera.

§ 5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  1. korzystanie z urządzenia, za pośrednictwem którego możliwe jest nawiązanie połączenia
   z siecią Internet, w szczególności komputera lub tabletu;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia stron internetowych;
  4. w przypadku Usług określonych w § 4 lit. d i e – posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 2. Zakazuje się Użytkownikom dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje:
  1. w odniesieniu do Usług wymienionych w § 4 lit. a, b i c regulaminu - poprzez przystąpienie przez Użytkownika do korzystania z danej usługi;
  2. w odniesieniu do Usługi wymienionej w § 4 lit. d regulaminu - poprzez przesłanie przez Użytkownika zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego przez Usługodawcę pod adresem www.airport.gdansk.pl/contact/contact-form
  3. w odniesieniu do Usługi wymienionej w § 4 lit. e regulaminu - poprzez zapisanie się do newslettera za pośrednictwem formularza zamieszczonego przez Usługodawcę pod adresem http://www.airport.gdansk.pl/contact/newsletter-form.

  W każdym przypadku umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron może w dowolnej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy może nastąpić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług
  przez Usługodawcę. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. imię, nazwisko oraz adres e – mail Użytkownika składającego reklamację;
  2. wskazanie przedmiotu reklamacji;
  3. przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje Użytkownicy mogą składać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.airport.gdansk.pl/contact/contact-form.
 4. Reklamacje złożone w trybie opisanym powyżej i rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlegają dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 8
Informacje o Usługodawcy

 1. Usługodawca, wypełniając obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podaje do wiadomości Użytkowników następujące dane identyfikujące Usługodawcę: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., nr KRS 0000075422, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, NIP: 5220010256, REGON: 01036572200000
 2. Adresem elektronicznym Usługodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.airport.gdansk.pl/contact/contact-form .
 3. Stosownie do treści art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w odniesieniu do usługi określonej w § 4 lit. d regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną adres e – mail Użytkownika stanowi dane, których nieudostępnienie przez Użytkownika uzasadnia odmowę świadczenia usługi przez Usługodawcę, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy.
 4. Wykonując obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Użytkowników, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezależnie od środków bezpieczeństwa przedsięwziętych przez Usługodawcę, mogą być związane w szczególności następujące zagrożenia:
  1. zainfekowanie systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez szkodliwe oprogramowanie (w szczególności wirusy, trojany, robaki);
  2. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie przez osoby trzecie wiadomości do Użytkowników, w których osoba trzecia podszywa się za usługodawcę w celu uzyskania informacji o Użytkowniku przez osoby trzecie;
  3. możliwość łamania zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę w celu uzyskania informacji o użytkowniku przez osoby trzecie.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku, ul Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
 2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników niezbędne
  do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres zameldowania na pobyt stały;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
  6. adresy elektroniczne Użytkownika;
  7. inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia;
  8. dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu umożliwienia Usługodawcy świadczenia oferowanych Usług. Dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności Usługodawca udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania dostępu do treści danych Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.airport.gdansk.pl/contact/contact-form.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.airport.gdansk.pl.

Kontakt