Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  REGULAMIN

  świadczenia usług drogą elektroniczną przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku za pośrednictwem serwisu internetowego www.airport.gdansk.pl (dalej jako "Serwis")

  § 1
  Podstawowe informacje

  1. Właścicielem Serwisu jest Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, NIP: 5220010256, airport@airport.gdansk.pl (dalej jako "Usługodawca").
  2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna (pełnoletnia) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca informuje, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezależnie od środków bezpieczeństwa przedsięwziętych przez Usługodawcę, mogą być związane w szczególności następujące zagrożenia:
   1. zainfekowanie systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (w szczególności wirusy, trojany, robaki),
   2. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie przez osoby trzecie wiadomości do Usługobiorców, w których osoba trzecia podszywa się za Usługodawcę w celu uzyskania informacji o Usługobiorcy przez osoby trzecie,
   3. możliwość łamania zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę w celu uzyskania informacji o Usługobiorcy przez osoby trzecie.
  4. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisie oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

  § 2
  Zasady korzystania z Serwisu

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z prawem. Usługobiorca ma obowiązek poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. W szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za materiały publikowane w Serwisie przez Usługobiorców.
  4. W Serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi (bezpłatne lub płatne).
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklam publikowanych w Serwisie.

  § 3
  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Usługobiorców:

  1. śledzenie połączeń lotniczych (przylotów i odlotów),
  2. dokonywanie rezerwacji biletów,
  3. rezerwowanie miejsc parkingowych,
  4. wynajmowanie samochodów,
  5. dokonywanie rezerwacji lub zamówień usług premium za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych w Serwisie,
  6. udostępnianie informacji na temat Portu Lotniczego, jak również innych informacji, za pośrednictwem Serwisu,
  7. udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.

  § 4
  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę są następujące:
   1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
   2. dostęp do sieci Internet,
   3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome™, Firefox™, Internet Explorer™, Opera™ lub Safari™ z włączoną obsługą Java Script,
   4. w przypadku Usług określonych w § 3 pkt. 5. oraz pkt. 7. – posiadanie adresu e-mail. Adres e-mail stanowi dane, których nieudostępnienie przez Usługobiorcę uzasadnia odmowę świadczenia usługi przez Usługodawcę.

  § 5
  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
   1. w odniesieniu do usług wymienionych w § 3 pkt. 1. - 6. Regulaminu - poprzez przystąpienie przez Użytkownika do korzystania z danej usługi,
   2. w odniesieniu do usługi wymienionej w § 3 pkt. 7. Regulaminu - poprzez przesłanie przez Usługobiorcę zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
  2. Usługobiorca, który podaje adres e-mail za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie oświadcza, że wskazany przez niego adres e-mail należy do Usługobiorcy.
  3. W każdym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  4. Każda ze stron może w dowolnej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy może nastąpić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  § 6
  Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Usługobiorców.
  2. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług przez Usługodawcę.
  3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. imię, nazwisko oraz adres e–mail Użytkownika składającego reklamację,
   2. wskazanie przedmiotu reklamacji,
   3. przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
  5. Reklamacje Użytkownicy mogą składać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy przesyłając je na adres: airport@airport.gdansk.pl.
  6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  7. Reklamacje złożone w trybie opisanym powyżej i rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlegają dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

  § 7
  Zmiany w Regulaminie

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników o planowanych zmianach.
  2. Poinformowanie Użytkownika o zmianach w obowiązującym regulaminie nastąpi poprzez opublikowanie ich wykazu na stronie internetowej Usługodawcy.
  3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po otrzymaniu przez niego informacji o zmianach w regulaminie będzie uważane za akceptację nowego brzmienia regulaminu.
  4. Zaprzestanie korzystania z serwisu przez Użytkownika po otrzymaniu przez niego informacji o zmianach w regulaminie będzie uważane za odmowę zaakceptowania nowego brzmienia regulaminu i tym samym rezygnację z korzystania z usług świadczonych na jego podstawie.

  § 8
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

  3. Wszystkie treści udostępnione w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich w Serwisie. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedozwolone.

  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.