Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

  DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

  Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

  Status inwestycji: zakończona / Kwota umowna: 1 234 095,00 zł

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. od 2010 r. posiada nowoczesny system monitoringu hałasu lotniczego. System obejmuje 4 stacje pomiarowe, które umożliwiają pomiar wszystkich planowanych i wykonanych operacji lotniczych prowadzonych na terenie lotniska w Gdańsku. Lokalizacja stacji przyjęta została zgodnie z opracowaną „Koncepcją systemu ciągłego pomiaru hałasu na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy”. W toku prac związanych z Koncepcją wstępnie wytypowano optymalne lokalizacje dla stacji pomiarowych, biorąc pod uwagę jako uwarunkowania:

  • wymagania prawne;
  • lokalizacja lotniska;
  • wymagania obowiązujących procedur AIP (zbiór informacji lotniczych zawierających dane o lotnisku, drogach lotniczych i obowiązujących procedurach, które mają istotne znaczenie dla żeglugi powietrznej);
  • analiza rozkładu natężenia ruchu lotniczego oraz rodzaje wykonywanych operacji lotniczych;
  • typy statków powietrznych użytkowanych na lotnisku;
  • kryteria akustyczne (poziom tła akustycznego, geometryczna analiza możliwości prawidłowej instalacji wszechpogodowej sondy mikrofonowej, charakterystyka pochłaniania terenu lokalizacji stacji, wyniki pomiarów weryfikacyjnych);
  • lokalizacja pomocy nawigacyjnych.

  System ciągłego monitorowania hałasu lotniczego zainstalowany na lotnisku w Gdańsku rejestruje co 0,5 sekundy wszystkie zdarzenia akustyczne w wytypowanych czterech punktach pomiarowych. Każde zdarzenie akustyczne identyfikowane jako operacja lotnicza, jest przyporządkowane do konkretnego typu samolotu dzięki skorelowaniu tych danych z planem lotów. Dane akustyczne są analizowane wraz z mierzonymi równolegle warunkami meteorologicznymi, natomiast wynik prowadzonych pomiarów jest uśredniany. System pomiarowy umożliwia weryfikację natężenia ruchu lotniczego oraz wyznaczenie dobowych równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia LAeq D i pory nocy LAeq N. W skład każdej stacji wchodzi miernik poziomu dźwięku wyposażony w pamięć umożliwiającą wykonywanych zapamiętanie pomiarów, mikrofon wszechpogodowy odporny na złe warunki pogodowe, obudowa chroniąca przez wpływami atmosferycznymi oraz moduł zasilania. Podczas pomiarów mikrofon lub sonda mikrofonowa są skierowane pionowo w górę, a membrana mikrofonu znajduje się co najmniej 4 m nad powierzchnią ziemi. Stacje są wyposażone w moduł pomiaru parametrów klimatycznych umożliwiający pomiar ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza i jego wilgotności oraz prędkości i kierunku wiatru. Dane meteorologiczne są przesyłane do stacji bazowej wraz z danymi pomiarowymi. System jest wyposażony w program do sterowania przesyłaniem danych do komputera bazowego przez modem GPRS.

  Metodyka analizy hałasu spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140 poz. 824).

  Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


  www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl


  www.pois.gov.pl