Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Kontrola ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej, służba alarmowa, planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzenie biur odpraw załóg oraz aktualizacja i wydawanie publikacji lotniczych to tylko niektóre z licznych sfer działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Obszarem działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa - zwany zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywają się na lądzie z państwowymi, a na północy wybiegają poza wody terytorialne, do granic sąsiednich FIR-ów.

Przestrzeń powietrzna FIR-u jest podzielona na kontrolowaną i niekontrolowaną; w obu działają służby ruchu lotniczego. Każdemu statkowi powietrznemu znajdującemu się w przestrzeni kontrolowanej zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego.

Służba ta została ustanowiona w celu zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi w locie, kolizjom statków powietrznych na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi, a także usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.

W skład przestrzeni kontrolowanej wchodzą drogi lotnicze, w których kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organ kontroli obszaru (ACC), rejony kontrolowane lotnisk (TMA)) w których kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organy kontroli zbliżania (APP) zapewniające służbę kontroli ruchu lotniczego dla lotów przylatujących lub odlatujących statków powietrznych i strefy kontrolowane lotnisk (CTR) w których kontrola ruchu lotniczego sprawowana jest przez organy kontroli lotniska (TWR) zapewniające służbę kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego.


Opłaty pobierane są przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej tutaj
Informacje w sprawie przedpłat i reklamacji, oraz wszystkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat nawigacyjnych należy kierować bezpośrednio do Zespołu ds. Sprzedaży Lotniczej i Pozalotniczej:

adres e-mail: aerosales@pansa.pl
tel +48 (22) 574 62 28 

www.pansa.pl

tel +48 (58) 348 11 80
fax +48 (58) 348 13 73