Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Co to jest obszar ograniczonego użytkowania (OOU)?

  Obszar ograniczonego użytkowania jest to wydzielona geograficznie strefa ochronna dla terenów narażonych na nadmierne oddziaływanie hałasu, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska akustycznego. Podstawę prawną stanowi Rozdział 3 „Obszary ograniczonego użytkowania” w Dziale IX „Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

  Obszar ograniczonego użytkowania jest tworzony dla niektórych terenów lub obiektów, w tym lotnisk, w sytuacji, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo z analizy porealizacyjnej, albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska (w tym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku) poza terenem zakładu lub innego obiektu.

  Przesłanki utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska w Gdańsku

  W odniesieniu do lotniska w Gdańsku podstawą do wyznaczenia obszaru jest opracowanie pt. „Analiza porealizacyjna związana z zakończeniem realizacji Etapu I rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w latach 2008-2012”. Analiza ta została opracowana na podstawie wyników dwunastomiesięcznego pomiaru hałasu lotniczego. Dane te skonfrontowano z poprzednio przyjętymi założeniami prognostycznymi, rozkładem tras lotów oraz założeniami co do stosowanych lotniczej rodzajów statków powietrznych. Podjęte przez Port Lotniczy Sp. z o.o. działania minimalizujące oddziaływania na środowisko w sferze organizacyjnej, technicznej oraz technologicznej pozwoliły na optymalizację zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska w Gdańsku, który będzie mniejszy w stosunku do prognoz z 2008 r.

  Obszar ograniczonego użytkowania określa się na podstawie obwiedni wyznaczającej izolinie hałasu o maksymalnych wartościach dopuszczalnych, określonych odpowiednimi przepisami. Obwiednie te wyznacza się biorąc pod uwagę:

  1. Hałas wynikający z prowadzonych operacji lotniczych;
  2. Trasy dolotowe i odlotowe samolotów - w porze dziennej i nocnej;
  3. Prognozy ruchu lotniczego.

  Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska w Gdańsku tworzy Sejmik Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały. Monitoring hałasu Obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu hałasu wynika z następujących przepisów: 

  1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140 poz. 824);
  2. Ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. , poz. 1232) - art. 175 ust.2.

  Monitoring hałasu w okolicach lotniska w Gdańsku prowadzony przez firmę SVANTEK Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze SVANTEK posiada akredytację w zakresie wykonywania pomiarów hałasu lotniczego ciągłych (monitoringowych) i okresowych (także według ISO 20906:2009). Numer akredytacji: PCA nr AB 1391 w oparciu o normę PN-EN ISO/ IEC 17025:2005, w zakresie wykonywania badań według ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824). 

  System monitoringu hałasu zainstalowany na lotnisku w Gdańsku jest systemem bezobsługowym i wykonuje pomiary ciągłe. System ten składa się z czterech stacji przeznaczonych do automatycznego wykonywania długookresowych pomiarów parametrów akustycznych środowiska. W skład każdej stacji wchodzi miernik poziomu dźwięku wyposażony w pamięć umożliwiającą zapamiętanie pomiarów, mikrofon wszechpogodowy odporny na złe warunki pogodowe, obudowa chroniąca przez wpływami atmosferycznymi oraz moduł zasilania. Stacja jest wyposażona w moduł pomiaru parametrów klimatycznych umożliwiający pomiar ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza i jego wilgotności oraz prędkości i kierunku wiatru. 

  Metoda pomiarów ciągłych pomiarów hałasu lotniczego

  Pomiary hałasu są wykonywane zgodnie z metodyką referencyjną opisaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824), Załącznik nr 1.

  Do oceny hałasu dla lotnisk stosuje się metodę obliczeniową INM. Opis metody zawarty jest w przepisach międzynarodowych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.), a w szczególności w dokumencie: Circular 205 - AN/1/25/1988 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego - ICAO oraz zaadaptowanym do warunków europejskich dokumencie ECAC CEAC Doc. 29 Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports.

  Uchwała NR 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania.

  Treść uchwały w pliku PDF: pobierz tutaj.