Gdańsk, 19OC
A A A

PROJEKT TEN-T

Status inwestycji:

w trakcie realizacji

Kwota umowna:

0 zł netto

„Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego”, któremu przyznano pomoc finansową Wspólnoty na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej Nr C(2009) 4445 z dn. 3.6.2009

Projekt Globalny obejmuje modernizację i rozwój lotniska w Gdańsku w celu stworzenia możliwości obsługi rosnącego ruchu pasażerskiego.
Projekt globalny ten składa się z następujących etapów:
I. Prace studialne objęte projektem „Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego” polegają na stworzeniu niezbędnej dokumentacji, która umożliwi w dalszym etapie realizację prac inwestycyjnych, mających na celu optymalizację wykorzystania infrastruktury lotniskowej z uwzględnieniem aspektów związanych z intermodalnością
i interoperacyjnością transportu.
II. Działania inwestycyjne będą polegały przede wszystkim na lepszym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz zaplanowaniu rozwoju lotniska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, zwiększenia bezpieczeństwa i uwzględnienia zasad ochrony środowiska. Inwestycje te są ujęte na liście kluczowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Port Lotniczy w Gdańsku ma zatwierdzone
2 projekty, których oddziaływanie zostało określone w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja Projektu w pośrednim stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa
w portach lotniczych. Projekty te są również ważne z punktu widzenia organizacji przez Polskę EURO 2012 w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przy wzmożonym ruchu w porcie lotniczym.

Celem pośrednim projektu będzie przygotowanie ogólnego planu i analiz projektów zgodnych z określonymi w tym planie priorytetami, umożliwiające dokonywanie strategicznych dla rozwoju Portu inwestycji.

Pierwszy etap związany jest z realizacją prac studialnych, które mają dać odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące optymalizacji kierunków rozwoju. Aby osiągnąć cel projektu przewiduje się realizację następujących zadań:
1. Ogólny plan (Masterplan)
2. Projekt systemu odprowadzania wód opadowych.
3. Analizy projektów – wykonanie projektów budowlanych i/lub wykonawczych wynikających z opracowania Ogólnego planu (Masterplanu).
4. Audyt zewnętrzny.

Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kontakt