Gdańsk, 23OC
A A A

Przedterminalowa płyta postojowa

Wykonawca / dostawca:

Status inwestycji:

zakończona

Kwota umowna:

22831294.44 zł netto

Przedterminalowa płyta postojowa (PPS) zlokalizowana będzie pomiędzy projektowanym terminalem pasażerskim (T2), projektowaną drogą kołowania, istniejącą płytą postoju samolotów (APRON 2) oraz budynkiem Ośrodka radiolokacyjnego PAŻP z drogą dojazdową.

PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Płyta postojowa PPS związana jest z budową Terminalu T2. Umożliwi ona obsługę płytową samolotów. PPS łączyć się będzie z istniejącą płytą postojową, nową drogą kołowania oraz nowym Terminalem 2. Dzięki jej wybudowaniu Port Lotniczy Gdańsk zyska 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C w linii przed terminalem pasażerskim oraz 6 stanowisk dla samolotów kodu C w drugiej linii.

Powstanie również wewnętrzna droga kołowania na płycie postojowej. Płyta będzie dostosowana do postoju i kołowania samolotów kodu „C” oraz dwóch samolotów kodu „D” na wydzielonych stanowiskach.

Szacowana powierzchnia PPS to ok. 68.000 m2.

Łączna ilość stanowisk postojowych samolotów wynosi – 15. Część nawierzchni przeznaczona jest na jezdnie dla pojazdów technicznych i chodniki dla pasażerów i obsługi technicznej. Wody opadowe z terenu płyty postojowej włączone zostaną do lotniskowego systemu kanalizacji deszczowej, wyposażonej w urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych, w zbiorniki do biodegradacji preparatów wykorzystywanych do odladzania nawierzchni i w zbiorniki retencyjne obniżające intensywność odpływu tych wód do odbiorników.

Pod konstrukcją nawierzchni przewidziano kanalizację kablową pierwotną dla kabli zasilających maszty oświetlenia projektorowego o wysokości 16 i 20 m oraz pierwotną i wtórną dla kabli zasilających światła osiowe. Na nawierzchni PPS będzie wykonane oznakowanie poziome.

Ciekawostki statystyczne z budowy Płyty Postoju Samolotów:

- usunięto 68 768,00 m2 warstwy gruntu mineralno-organicznego i gleby na głębokości 0,2 – 2 m
- wykopano 76 480,00 m2 koryta pod nawierzchnie i pobocza
- wykonano 76 480,00 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego (stabilizacji) przy użyciu spoiwa hydraulicznego
- ułożono 74 980,00 m2 geokompozytu drenażowego
- wykonano 55 018,00 m2 podbudowy z betonu C16/20
- wykonano 55 018,00 m2 warstwy ścieralnej betonu kl. 35/45
- ułożono 7 810,00 m kabli


Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz
z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl


www.pois.gov.pl

Kontakt