Gdańsk, 19OC
A A A

System odprowadzania wód opadowych

Wykonawca / dostawca:

Status inwestycji:

zakończona

Kwota umowna:

17577000.00 zł netto

Teren lotniska podzielony został na 7 zlewni, z tym, że zlewnie Nr 1 i Nr 6, o powierzchni pokrytej zielenią, nie zostaną objęte rozbudową. Natomiast kanalizacja deszczowa dla zlewni Nr 2 i Nr 5 realizowana będzie w kolejnym etapie rozbudowy.

PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside

Obecnie realizowane będą urządzenia kanalizacji deszczowej dla zlewni Nr 3, Nr 4 i Nr 7, przyjmujące spływy z drogi startowej, drogi kołowania z drogami zejścia, terminalu istniejącego i projektowanego z płytami postojowymi i drogami oraz ze stanowiska odladzania statków powietrznych.

Zlewnia Nr 3 obejmuje powierzchnię F = 119,71 ha.

Obliczony spływ z tej powierzchni do kanalizacji wynosi Q = 3.286,1 dm3/s. Kanalizacja zostanie wyposażona w:

  • zbiornik do biodegradacji preparatów wykorzystywanych do odmrażania samolotów, zawartych w ściekach spływających ze stanowiska odladzania samolotów oraz wodach opadowych spływających w okresie zimowym z tego stanowiska, - pojemność zbiornika V = 599,4 m3,
  • zlokalizowany przed wylotem zbiornik retencyjny o pojemności V = 4.274,1 m3, w tym wydzielony zbiornik do biodegradacji o pojemności V = 1.906,8 m3,
  • urządzenia do oczyszczania wód opadowych: osadnik zatrzymujący zawiesinę mineralną i separator usuwający węglowodory ropopochodne. Odpływ do rowu B w zlewni Potoku Strzelniczki, dzięki retencji, wyniesie tylko : q = 239,1 dm3/s.
Zlewnia Nr 4 obejmuje  powierzchnię F = 55,4 ha.

Ilość wód opadowych spływających do kanalizacji określono w wysokości Q = 2.519,6 dm3/s. Kanalizacja zostanie wyposażona w:

  • zbiornik do biodegradacji o pojemności V = 977,4 m3,
  • zbiornik retencyjny o pojemności 162,9 m3,
  • urządzenia do oczyszczania wód opadowych w postaci osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Odpływ do rowu B w zlewni Potoku Strzelniczki z intensywnością q = 101,7 dm3/s
Zlewnia Nr 7 (dotycząca układu drogowego, nowego terminala oraz parkingów) obejmuje powierzchnię 6,7 ha.

Ilość wód spływających do kanalizacji wynosi Q = 1.195,1 + 824,6 = 2.019,7 dm3/s. Kanalizacja zostanie wyposażona :

  • część 7a zbiornik retencyjny o pojemności V = 1.173,4 m3, poprzedzony osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych,
  • część 7b zbiornik retencyjny o pojemności V = 711,4 m3, poprzedzony osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych. Odpływ do odbiornika z intensywnością q 104,7 dm3/s.

Projekt "Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl

www.pois.gov.pl

Kontakt