Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  ”BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z GŁÓWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WÓD OPADOWYCH ( ZLEWNIA 3 I 4 ) NA LOTNISKU GDAŃSK IM.LECHA WALĘSY„

  Data publikacji: 2009-12-21
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Gdańsk: BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z GŁÓWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WÓD OPADOWYCH (ZLEWNIA 3 I 4) NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY.


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3481154, faks 058 3452283.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.airport.gdansk.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zamawiający sektorowy.


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z GŁÓWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WÓD OPADOWYCH ( ZLEWNIA 3 I 4 ) NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: 1) Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne) Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie: - 1.1) ZLEWNIA nr 3 : - Wykonanie zbiorczego kolektora deszczowego zbierającego wody opadowe z istniejącego rowu melioracyjnego, z płyty do odladzania, bazy technicznej, drogi startowej i drogi kołowania, doprowadzając je poprzez zespół podczyszczania wód deszczowych do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika wody deszczowe przepompowywane są do kanału grawitacyjnego i odprowadzane do komory wylotowej zaprojektowanej na istniejącym kanale deszczowym DN 1250, który wpada do istniejącego rowu melioracyjnego (B) w zlewni Potoku Strzelniczki. W ramach powyższych robót zawiera się także wykonanie komór rozdziału, zbiornika retencyjnego, komory startowej wraz z komorą odbiorczą a także wykonanie zasilania pomp i układu dojazdowego do zbiornika retencyjnego. - 1.2) ZLEWNIA nr 4 : - Wykonanie zbiorczego kolektora deszczowego zbierającego wody opadowe z płyty postojowej, drogi startowej i drogi kołowania, doprowadzając je poprzez zespół podczyszczania wód deszczowych do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika wody deszczowe przepompowywane są do kanału grawitacyjnego i odprowadzane do komory wylotowej zaprojektowanej na istniejącym kanale deszczowym DN 1000, który wpada do istniejącego rowu melioracyjnego (D) w zlewni Potoku Strzelniczki. Powierzchnia zlewni nr 4 to ok. 55,40 ha. W ramach powyższych robót zawiera się także wykonanie komór rozdziału, zbiornika retencyjnego, komory startowej wraz z komorą odbiorczą a także wykonanie zasilania pomp i układu dojazdowego do zbiornika retencyjnego.
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.54-9.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść Zamawiającemu wadium w wysokości 400 000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w Ustawie 4. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi być ważne co najmniej przez okres związania ofertą 5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), Wykonawcy zobowiązani są złożyć, przed upływem terminu składania ofert, oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji stanowiącej wadium. Powyższe dokumenty należy złożyć w kopercie z opisem: Wadium - Przetarg na Budowę Zbiorników Retencyjnych wraz z Głównymi Sieciami Kanalizacji Deszczowej oraz Przepompowniami Wód Opadowych (Zlewnia nr 3 i 4 ) na Lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy; w siedzibie Zamawiającego - ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro, zaś do ofert należy dołączyć kopie tych dokumentów poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia wadium w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez Bank Wykonawcy za zgodność z oryginałem. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 8. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno one zawierać zobowiązanie gwaranta do natychmiastowej zapłaty kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 9. Wpłatę wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto : Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w banku : Kredyt Bank S.A. III O/Gdańsk Nr konta: 96 1500 1285 1212 8003 6920 0000.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy odpowiadają wymaganiom przewidzianym w art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane w zakresie robót ziemnych w tym melioracji lub sieci sanitarnych zewnętrznych o wartości łącznej co najmniej 25 mln. zł. netto, w tym co najmniej 1 zamówienie w powyższych zakresach o wartości co najmniej 5 mln. zł. netto. Kwoty w walutach obcych będą przeliczane na walutę krajową według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej, 3.000.000 złotych. Kwoty w walutach obcych będą przeliczane na walutę krajową według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania wykonawca składa:
  1) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 4, w tym, w razie potrzeby, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  6) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.. 2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: 1) wykaz robót budowlanych, o których mowa powyżej, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie; 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 3.000.000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i do oferty dołączają dokument Pełnomocnictwa podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie; 2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 1 ppkt 2), 4), 5) i 6) powyżej - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o Zamówienie; 2) w pkt 1 ppkt 3) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 4 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa wyżej w pkt 4 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, w przypadku pkt 4 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Forma dokumentów: 1) dokumenty w tym pełnomocnictwa są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.


  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.airport.gdansk.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. ul. Słowackiego 200 80-298 Gdańsk Sekretariat – I piętro.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2010 r. godzina 12.00 miejsce: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. ul. Słowackiego 200 80-298 Gdańsk, Sekretariat – I piętro.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.