Gdańsk, 21OC
A A A

Nazwa przetargu:

„Dostawa farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.”

Data publikacji: 2013-05-15
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 214

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK"
wsprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
„Dostawę farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.”

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 11.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
Zakres dostawy obejmuje :
• Farba do oznakowań poziomych koloru białego 4000 kg,
• Farba do oznakowań poziomych koloru żółtego 3000 kg,
• Farba do oznakowań poziomych koloru czerwonego 500 kg,
• Farba do oznakowań poziomych koloru czarnego 1500 kg,
• Mikrokulki szklane do urządzenia pneumatycznego 1000 kg,
• Rozcieńczalnik do powyższych farb 600 kg.

3. Pożądany termin Dostawy.
Termin wykonania zamówienia nie może przekraczać 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
Oferenci zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 umów na dostawę farby do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych w okresie ostatnich pięciu lat.
Oferta powinna zawierać cenę dostarczenie zamówionych środków podaną w PLN.
Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jednym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą.

6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych”, należy składać do dnia 29.05.2013 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 29.05.2013 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

8. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z- ca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 0-604-220-012.

Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty tutaj [pliki do pobrania]: SIWZ, FORMULARZ OFERTYWYKAZ DOSTAW, WZÓR UMOWY .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

powiązane

Wyjasnienia 1

Kontakt