Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  „Dostawa farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.”

  Data publikacji: 2013-05-15
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK"
  wsprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Dostawę farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.”

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 11.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
  Zakres dostawy obejmuje :
  • Farba do oznakowań poziomych koloru białego 4000 kg,
  • Farba do oznakowań poziomych koloru żółtego 3000 kg,
  • Farba do oznakowań poziomych koloru czerwonego 500 kg,
  • Farba do oznakowań poziomych koloru czarnego 1500 kg,
  • Mikrokulki szklane do urządzenia pneumatycznego 1000 kg,
  • Rozcieńczalnik do powyższych farb 600 kg.

  3. Pożądany termin Dostawy.
  Termin wykonania zamówienia nie może przekraczać 14 dni od dnia podpisania umowy.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Oferenci zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 umów na dostawę farby do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych w okresie ostatnich pięciu lat.
  Oferta powinna zawierać cenę dostarczenie zamówionych środków podaną w PLN.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Jednym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą.

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych”, należy składać do dnia 29.05.2013 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 29.05.2013 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z- ca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 0-604-220-012.

  Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty tutaj [pliki do pobrania]: SIWZ, FORMULARZ OFERTYWYKAZ DOSTAW, WZÓR UMOWY .

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  powiązane

  Wyjasnienia 1