Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  BUDOWA STANOWISKA DO ODLADZANIA SAMOLOTÓW

  Data publikacji: 2010-08-04
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na: „Budowę stanowiska do odladzania samolotów”.

  1. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Elżbieta Stangret
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres internetowy podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  Budowa stanowiska do odladzania samolotów.

  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
  3) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do SIWZ.

  2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Stanowiska do odladzania samolotów obejmuje:
  2.1. CZĘŚĆ LOTNISKOWO-DROGOWA:
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty ziemne,
  - drenaże krawędziowe,
  - konstrukcje nawierzchni lotniskowych i drogowych,
  - przepusty kablowe i kanalizacja kablowa,
  - oznakowanie poziome,
  - roboty wykończeniowe (plantowanie terenu, nowe zatrawienie).

  2.2. CZĘŚĆ SANITARNA:
  - technologia odladzania samolotów,
  - odprowadzenie ścieków z odladzania, kanalizacja deszczowa,
  - zbiorniki retencyjne na ścieki glikolowe,
  - zbiornik błota pośniegowego,
  - pompownia oraz sieć sanitarna (ścieków glikolowych),
  - zaopatrzenie w wodę, sieć wodociągowa.

  2.3. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE I PROJEKTOROWE ORAZ LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE:
  - system oświetlenia krawędziowego dróg kołowania oraz świateł, wykołowania z płyty,
  - oświetlenie projektorowe i przeszkodowe płyty,
  - ułożenie przepustów rurowych w nawierzchni dla kabli,
  - linie kablowe zasilające nn 1 kV.

  2.4. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:
  - konstrukcje żelbetowych fundamentów świateł i masztów oraz studni kablowych,
  - konstrukcje wzmocnionych żelbetowych studni kolektorowych,
  - wykonanie ścieków liniowych wraz z żelbetową obudową oraz przykanalikami,
  - konstrukcja żelbetowego zbiornika błota pośniegowego.

  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane drogowe o wartości netto co najmniej 5 000 000 PLN każde,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 3 000 000 PLN,
  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20 sierpnia, do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

  VII. Termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia, o godzinie 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe:
  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.
  4. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – Katalog FTP

  Jak połączyć się z Katalogiem FTP ?
  Zalecamy używanie do tego programu Klient-FTP np. FileZilla.
  Następnie należy w tym programie wpisać nazwę serwera: ftp://ftp2.airport.gdansk.pl/ice/ i zalogować się bez podawania loginu i hasła.