Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY DLA STRAŻY GRANICZNEJ I URZĘDU CELNEGO

Data publikacji: 2010-11-19
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 202

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na roboty budowlane pn: „Budynek administracyjny dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego" przy ulicy Słowackiego 200, działka nr ew. 40/29, obręb 25 Firoga w Gdańsku.

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

I. Dane Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Elżbieta Stangret
telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Adres internetowy podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

II. Przedmiot zamówienia:
Budowa i doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) Budynku administracyjnego dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego przy ulicy Słowackiego 200, działka nr ew. 40/29, obręb 25 Firoga w Gdańsku

1. Przedmiot zamówienia określa:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2) Szczegółowe Specyfikacje techniczne – zał. nr 5 do SIWZ;
3) Projekt Budowlany – Załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Program funkcjonalno - użytkowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.


2. Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Wykonanie na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Projektu Budowlanego i PFU wielobranżowego projektu wykonawczego
2) wybudowanie Budynku administracyjnego dla Straży Granicznej i Urzędu Celnego w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, projekt budowlany, PFU i projekty wykonawcze wykonane w ramach niniejszego zamówienia


III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 28 lutego 2012 roku

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące 3 zamówienia obejmujące budowę budynku w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 5 000 000 PLN każde,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 2 000 000 PLN,
2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10 grudnia 2010 roku, do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

VII. Termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2010, o godzinie 10:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

SIWZ wraz z załącznikami jest dostępny pod niniejszym adresem:  ftp://ftp2.airport.gdansk.pl/Biurowiec

Podczas zapytania o login i hasło proszę wcisnąć klawisz ENTER

Kontakt