A A A

Nazwa przetargu:

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Data publikacji: 2019-05-20
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 414

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYMI. ZAMAWIAJĄCY
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
tel. +48 58 348 11 54 faks +48 58 345 22 83
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000075422
NIP: 5220010256, Regon: 010365722, Kapitał zakładowy: 125 290,00 PLN
Zarząd: Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu
II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Faks do korespondencji: +48 (58) 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Wojciech Płotka
Nr tel.: +48 58 348 13 91
mail: w.plotka@airport.gdansk.pl

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

III. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ.

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie do dnia 27.05.2019r. zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w szczególności w formie:
a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
b) spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na czerwiec 2019r.

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) faksem na nr +48 58 345 22 83lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@airport.gdansk.pl, w.plotka@airport.gdansk.pl
3. Termin składania zgłoszeń: 27.05.2019r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Elżbieta Stangret, e-mail: iod@airport.gdansk.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dialogiem technicznym prowadzonym przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr.1 - plik do pobrania

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO - plik do pobrania

Kontakt