Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Dostawa ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.

  Data publikacji: 2012-09-13
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  W sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.


  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
  Zakres dostawy obejmuje :
  - Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej silnika min. 150 kM.
  - Pług odśnieżny lemieszowy – lotniskowy (szerokość odśnieżania min. 3,3 m).
  - Pług odśnieżny wirnikowy (szerokość odśnieżania min. 2,40 m).
  - Ładowacz czołowy (udźwig min. 2 t).
  - Kosiarka ze zbiornikiem na koszoną trawę.
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu Przetargu.

  3. Pożądany termin Dostawy.
  Termin wykonania zamówienia do 21.12.2012 roku.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 5 dostaw ciągników rolniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych netto każda. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostaw.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia przedmiotu zamówienia podaną w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im liczbą punktów w skali od 1 do 100 punktów, która określa znaczenie tych
  kryteriów :

  a) Najniższa cena – od 1 do 100 punktów,

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.


  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.”, należy składać do dnia 21.09.2012 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.


  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 21.09.2012 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-28,
  tel. kom. 0-602-575-502.

  9. Informacje dodatkowe

  1 .Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty
  Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem WWW.airport.gdansk.pl
  w Zakładce " Przetargi ".
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Pliki do pobrania:

  1) Formularz ofertowy (pobierz.doc)

  2) Opis przedmiotu zamówienia (pobierz.doc)

  3) Regulamin Przetargu (pobierz.doc)

  4) Umowa dostawy (pobierz.doc)