Gdańsk 27 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Dostawa nowych szczotek i regeneracja zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych na lata 2017 – 2018 r

  Data publikacji: 2017-02-15
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Dostawę nowych szczotek i regeneracja zużytych segmentów szczotek
  do oczyszczarek lotniskowych na lata 2017 – 2018 r.”


  Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
  Do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 133 ust. 1 ustawy.

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
  Zakres zamówienia obejmuje :
  1) Nowe szczotki kasetowe do oczyszczarek lotniskowych Vammas SB 4500 (szesnaście listew na obwodzie) z drutem stalowym.
  2) Nowe szczotki kasetowe do oczyszczarek lotniskowych Vammas SB 3600 (szesnaście listew na obwodzie) z drutem stalowym.
  3) Nowe szczotki kasetowe do oczyszczarki lotniskowej Schmidt CJS 914 (dwadzieścia jeden listew na obwodzie) wykonane z polipropylenu.
  4) Nowe szczotki kasetowe do oczyszczarki lotniskowej Schmidt TJS 560 (dwadzieścia jeden listew na obwodzie) wykonane z polipropylenu.
  5) Nowe segmenty szczotek do oczyszczarek MADRO OLH 4500 (pierścienie, szesnaście miotełek na obwodzie) z drutem stalowym.
  6) Nowe szczotki kasetowe do oczyszczarki Overaasen RSC250 (szesnaście listew na obwodzie) z drutem stalowym.
  7) Nowe segmenty szczotek do oczyszczarki czołowej Dobrowolski PSWZ wykonane z polipropylenu.
  8) Regenerację segmentów szczotek kasetowych do oczyszczarek lotniskowych Vammas SB 4500 oraz Vammas SB 3600.

  3. Termin wykonania zamówienia
  Termin pierwszej dostawy fabrycznie nowych szczotek - do 14 dni od podpisania Umowy. Kolejne dostawy i regeneracja będą dokonywane na podstawie osobnych zleceń Zamawiającego na zasadach opisanych we wzorze umowy i SIWZ.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 3 zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na regeneracji zużytych i dostawie nowych segmentów szczotek do poniżej wymienionego sprzętu lotniskowego, o wartości poszczególnych zamówień nie mniejszej, niż:
  a) 200.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500 ,
  b) 50.000,00 złotych dla regenerowanych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
  c) 50.000,00 złotych dla nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560,
  d) 50.000,00 złotych dla segmentów do maszyn Madro OLH 4500,
  e) 25 000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Overaasen,
  f) 10 000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Dobrowolski.

  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie w/w zamówień – według wzoru załącznika nr 3.
  UWAGA! W celu sprawdzenia przez Komisję Przetargową cech i parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę segmentów i pierścieni, a także sposobu zabezpieczenia przed wypadaniem drutów stalowych i PP, Wykonawca do oferty załączy próbki segmentów i pierścieni oferowanych szczotek do oczyszczarek, o których mowa w Rozdz. II ust 2 pkt 2 pkt od 1) do 6) SIWZ
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia podaną w PLN, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.


  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :
   Najniższa cena – 100 %,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawa nowych szczotek i regeneracja zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych na lata 2017 – 2018”, należy składać do dnia 07.03.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 07.03.2017 roku, o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia - Henryk Szymerkowski Kierownik Działu Eksploatacji.
  tel. 058-348-11-35,
  tel. kom. 604 220 012.

  9. Informacje dodatkowe
  1 Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w Zakładce " Przetargi ".
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosząc odpowiedzialności prawnej i finansowej za koszty wynikłe z działań podjętych przez uczestników przetargu w celu wzięcia udziału w postępowaniu.

  Jednocześnie zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe - Zamawiający udostępnia pliki do pobrania:
  SIWZ
  ZAŁĄCZNIK 1
  ZAŁĄCZNIK 2
  ZAŁĄCZNIK 3
  ZAŁĄCZNIK 4
  KASETA DRUT
  KASETA PP