Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Dostawa pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych do/z statku powietrznego

  Data publikacji: 2019-12-23
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2020-02-05, 15:23
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na
  „Dostawa pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych do/z statku powietrznego”

  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań 
  nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1.    Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54. 
  Faks +48 58 345 22 83. 
  Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2.    Krótki opis przedmiotu Zamówienia.


      Przedmiot Zamówienia stanowi dostawa jednej sztuki pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych
              do/z statku powietrznego.
  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
  Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy, niż 24 miesiące, na warunkach określonych we wzorze umowy. 


  3.    Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  4.    Termin wykonania Zamówienia.

  Termin wykonania Zamówienia – do 6 miesięcy od podpisania umowy.

  5.    Opis warunków udziału w postępowaniu.

  W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

  Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest:
  1.    W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali należycie, w ramach jednego lub większej liczby zamówień, dostawę co najmniej trzech pojazdów do transportu osób niepełnosprawnych do/z statku powietrznego, za kwotę minimum 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) łącznie.
  2)    posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).


  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1)    Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
  2)    Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3)    Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
  4)    Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1)    wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
   
   5.  Kryteria oceny i ich znaczenie.

  1.    Opis kryteriów i ich wagi: 
  - Za  ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans w kryteriach: cena i okres gwarancji.

  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące maksymalne ilości punktów:
   1) Cena (C) - 94 pkt,
   2) Okres gwarancji (G)– 6 pkt,
  Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

  2.    Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą :

  1)    Cena (C) :

  Liczba punktów przyznawana będzie według wzoru:

        najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
  C = --------------------------------------------------------------------------------------   x 94
               cena brutto badanej oferty

  Punktacja przyznawana ofertom w tym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Oferent może otrzymać za to kryterium maksymalnie 94 pkt.
           
      2) Okres gwarancji (G):

  Wykonawca powinien wskazać  w Formularzu oferty (załącznik n 1 do SIWZ) oferowany okres gwarancji wg następującego wyboru: 24 miesiące albo 36 miesięcy albo 48 miesięcy, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi  24 miesiące. Oferta z gwarancją poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona.

  Liczba punktów  w tym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób:

      24 miesiące – 0 pkt,
      36 miesięcy – 2 pkt,
      48 miesięcy – 4 pkt,
               60 miesięcy – 6 pkt,
      
      W przypadku zaoferowania okresów pośrednich, tj.
      - powyżej 24 ale poniżej 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 pkt, tj. jak za 24 miesiące,
      - powyżej 36 ale poniżej 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 2 pkt, tj. jak za 36 miesięcy,
      - powyżej 48 ale poniżej 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 4 pkt. tj. jak za 48 miesięcy
  W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 6 pkt, tj. jak za 60 miesięcy.

  Oferent może otrzymać za to kryterium maksymalnie 6 pkt.

  3.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  4.    Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą punktację po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C) i liczby punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji (G).
  6.    Termin i miejsce składania ofert.
      
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15.01.2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  7.    Termin i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.
      
  8.    Kontakt z Zamawiającym.

       Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Henryk Szymerkowski Pracownik Działu Eksploatacji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 604-220-012, e-mail: h.szymerkowski@airport.gdansk.pl , numer faxu: (58) 345 22 83

  9.    Informacje dodatkowe.     
  1.    Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  SIWZ ambulift Pobrań: 497   Rozmiar: 12.31 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  pismo 233-20.pdf Pobrań: 261   Rozmiar: 1.94 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Pytania-odpowiedzi Ambulift 14. 01.2020-2_37194.pdf Pobrań: 208   Rozmiar: 0.63 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Ambulift Załączniki SIWZ.docx Pobrań: 205   Rozmiar: 0.04 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Ambulift unieważnienie.pdf Pobrań: 225   Rozmiar: 0.48 MB

  pobierz vertical_align_bottom