Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Dostawa szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 i szczotki czołowej Dobrowolski

  Data publikacji: 2012-10-25
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A


  OGŁOSZENIE

  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
    wsprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 i szczotki czołowej Dobrowolski.”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
  Zakres dostawy obejmuje :
  1. Szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas SB 4500 (szesnaście listew na obwodzie) z drutem stalowym – (10 kpl. ).
  2. Szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas SB 3600 (szesnaście listew na obwodzie) z drutem stalowym – (10 kpl. ).
  3. Szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki lotniskowej Schmidt CJS 914 (dwadzieścia jeden listew na obwodzie) wykonane z polipropylenu – (6 kpl).
  4. Szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki lotniskowej Schmidt TJS 560 (dwadzieścia jeden listew na obwodzie) wykonane z polipropylenu – (4 kpl).
  5. Segmenty szczotek do oczyszczarek MADRO OLH 4500 (pierścienie, szesnaście miotełek na obwodzie) z drutem stalowym – 520 szt.(5 kpl).
  6. Segmenty do szczotki czołowej Dobrowolski typ PSWZ, Model Z1 - 3 kpl.

  3. Pożądany termin Dostawy.
  Termin wykonania zamówienia - do 30 dni od podpisania Umowy.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 5 dostaw szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych netto każda. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostaw.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia przedmiotu zamówienia podaną w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :

  a) Najniższa cena – 100 %,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 i szczotki czołowej Dobrowolski.”, należy składać do dnia 12.11.2012 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 12.11.2012 roku, o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Zastępca kierownika ds. Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-35,
  tel. kom. 604-220-012.

  9. Informacje dodatkowe

  1 .Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem WWW.airport.gdansk.pl w Zakładce " Przetargi ".
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Pliki do pobrania:

  1) Regulamin przetargu - Regulamin przetargu.pdf

  2) Wzór formularza ofertowego - Formularz ofertowy.doc

  3) Opis warunków dostawy - Warunki dostawy.pdf, Rys nr 1 do Waruków dostawy, Rys nr 2 do warunków dostawy

  4) Wzór Umowy - Umowa.pdf