Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Modernizacja głównego węzła ciepłowniczego

  Data publikacji: 2015-07-17
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Modernizację głównego węzła ciepłowniczego w Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o.”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
  Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54, Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres Zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji głównego węzła ciepłowniczego, a w szczególności:
  a) Dostawa i montaż rurociągu z rur stalowych DN100, izolowanych w osłonie z aluminium pod wspocznikiem (rampą załadunkową) po południowej stronie budynku magazynowego Cargo,
  b) Dostawa i montaż armatury regulującej układ hydrauliczny węzła dla sieci wewnętrznych– (wraz z armaturą: manometry, termometry),
  c) Dostawia i montaż konstrukcji stalowej ( zabezpieczenie przed uszkodzeniem wózkami przy rampach załadunkowych),
  d) Kontrola jakości spoin poprzez wykonanie próby ciśnienia (15bar / 3h),

  Szczegółowy zakres robót niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy jest wskazany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 SIWZ – wersja cyfrowa: plik PDF) pod nazwą „Modernizacja głównego węzła ciepłowniczego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku” opracowaną przez jednostkę projektową TSE POLSKA SP. Z O.O., SP. K. UL. MYŚLIWSKA 61E/7, 80-283 GDAŃSK, Wydanie: B Data: 2013-09-02 i obejmuje w szczególności:
  a) Wbudowanie rur DN100 pod wspocznikiem budynku magazynowego Cargo (nowe zasilanie),
  b) Wbudowanie armatury regulującej układ hydrauliczny węzła dla sieci wewnętrznych.

  3. Termin realizacji Zamówienia: 15.09.2015r.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 3 zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych, o wartości poszczególnych zamówień nie mniejszej niż 50000,00 zł netto każde.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Oferta powinna zawierać cenę wykonania przedmiotu zamówienia podaną w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  Wykaz Informacji oraz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

  a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca przedstawia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru z Załącznika nr 6 oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b) W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w niniejszej SIWZ wykonawca składa oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru z Załącznika nr 7 do SIWZ. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie w/w zamówień – według wzoru: z Załącznika nr 8.
  c) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  d) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Zamawiający ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz
  z przypisaną im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów : Najniższa cena brutto – 100 %,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Modernizację głównego węzła ciepłowniczego w Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o.”, należy składać do dnia 29.07.2015 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat (II piętro)

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 29.07.2015 roku, o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoby upoważnione do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji tel. 058/348-11-35, tel. kom. + 604 220 012 i Ryszard Karolewski Specjalista ds. Utrzymania obiektów tel. 58/348-10-91, tel. Kom. 600 905 367.

  9. Informacje dodatkowe
  1 Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w Zakładce "Przetargi".
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  3. Pliki do pobrania:

  1) SIWZ - plik PDF,
  2) załącznik nr 1 SIWZ - projekt wykonawczy przebudowy głównego węzła ciepłowniczego w Porcie Lotniczym Gdańsk sp. z o.o. - plik ZIP (zawiera 18 plików PDF).