Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


  Zmianie ulegają rozdziały X i XI SIWZ, które otrzymują brzmienie:

  „Rozdział X: Miejsce i termin składania oferty
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 20 lutego 2013 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.
  Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VIII pkt2 niniejszej SIWZ z dopiskiem “ nie otwierać przed godziną 10.05 dnia 20 lutego 2013 r.”
  Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert określonym w pkt 1.
  Rozdział XI: Otwarcie ofert
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2013 r. o godz. 10.05, w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
  Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.”


  W załączniku nr 2 do SIWZ Projekt Umowy zmianie ulega § 5, który otrzymuje brzmienie:

  „§ 5 PODSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
  Wynagrodzenie płatne będzie w następujących okresach rozliczeniowych i częściach:
  a) w okresie od zawarcia umowy do listopada 2015 roku miesięcznie w kwotach Wynagrodzenia Miesięcznego w wysokości ….. brutto (zgodnie z ofertą), w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktur wystawianych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
  b) pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rachunek bankowy typu escrow prowadzony dla Wykonawcy, który zostanie w tym celu założony przez Zamawiającego. Podstawą tej płatności będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę w pierwszym tygodniu grudnia 2015 roku, płatna do 20 grudnia 2015 roku.
  Umowa rachunku escrow będzie przewidywać, że kwoty zapłacone przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 1.b) powyżej, będą zwalniane przez bank do dyspozycji Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnie z Harmonogramem Realizacji Escrow.
  Harmonogram Realizacji Escrow stanowić będzie załącznik do umowy rachunku escrow, w szczególności będzie przewidywał, że w ciągu 30 dni od wpłaty Zamawiającego zgodnie z ppkt. 1.b) powyżej bank zwolni do dyspozycji Wykonawcy 40% kwoty wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek escrow.
  Pozostała kwota z rachunku escrow będzie zwalniana przez bank do dyspozycji Wykonawcy począwszy od stycznia 2016, jeden raz w miesiącu, do siódmego dnia każdego miesiąca w kwotach stanowiących 1/x z kwoty wpłaconej zgodnie z punktem 1.b) powyżej pomniejszonej o wypłatę dokonaną zgodnie z punktem 3. powyżej, gdzie „x” wynosi 48 minus liczba miesięcy, za które dokonano płatności zgodnie z punktem 1.a. Warunkiem każdorazowego zwolnienia kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przedstawienie bankowi pisemnych protokołów wykonania usług w miesiącu poprzedzającym podpisanych przez obie Strony. Wzór protokołu wykonania usług stanowić będzie załącznik do umowy rachunku escrow
  Umowa rachunku escrow będzie przewidywać, że wszelkie kwoty, które pozostaną na tym rachunku po realizacji płatności zgodnie z treścią punktów od 1. do 4. powyżej zostaną zwrócone Zamawiającemu.
  W wypadku Wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienia, płatności będą następowały na podstawie faktur wystawionych przez poszczególnych Wykonawców zgodnie z zasadami określonymi w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, na rachunki wskazane w tych fakturach. Suma kwot wynikających z faktur wystawionych przez poszczególnych Wykonawców musi być równa części wynagrodzenia należnego w danym okresie rozliczeniowym. Partner wiodący przedłoży Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego oraz dla kwoty określonej w punkcie 3. w pierwszym tygodniu grudnia 2015r. zestawienie kwot należnych poszczególnym Wykonawcom z wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia wypłaconego zgodnie z punktem 3 powyżej.”


  W załączniku nr 2 do SIWZ Projekt Umowy zmianie ulega § 11, który otrzymuje brzmienie:

  “§ 11 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  oprócz przesłanek odstąpienia od umowy przewidzianych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w następujących przypadkach:
  Wykonawca trzykrotnie będzie pozostawał w zwłoce z Usunięciem Awarii Super Krytycznych lub Krytycznych o więcej niż 300% czasu przewidzianego dla ich usunięcia I ich nie usunie mimo wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
  zostało wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
  Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, oraz w przypadku gdy brak będzie możliwości uznania wydatków na wynagrodzenie wykonawcy za kwalifikowalne i uzyskania dotacji na te wydatki, lub systemy i urządzenia objęte niniejszą umową zostaną przebudowane, lub staną się częścią przebudowanych przez Zamawiającego systemów w związku z planowaną rozbudową Terminala T2.
  Odstąpienie od umowy, oraz oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być dokonane w formie pisemnej.
  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzeniu przez Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenia za okres wykonywania Umowy od jej zawarcia do momentu jej wygaśnięcia, przy przyjęciu, że za każdy miesiąc wykonywania Umowy należne jest wynagrodzenie w wysokości Miesięcznego Wynagordzenia określonego w § 4.1. powyżej.”