Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że pkt 5 rozdziału XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:
  „5.Wierzytelności wynikające z poręczeń lub gwarancji muszą być możliwe do przeniesienia przez Zamawiającego na instytucję finansującą działalność Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody poręczyciela lub gwaranta”

  Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że pkt 7. rozdziału XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:
  „7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresu, na jaki zostało ustanowione, nie krótszy niż 3 lata. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, także w przypadku gdy na 30 dni przed upływem ważności takiego zabezpieczenia wykonawca nie dostarczy kolejnego zabezpieczenia zgodnego z SIWZ - bez konieczności składania przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń i dokumentów odnośnie uzasadniania żądania.”

  Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.