Gdańsk 16 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z GŁÓWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WÓD OPADOWYCH ( ZLEWNIA 3 I 4 ) NA LOTNISKU GDAŃSK IM.LECHA WALĘSY”.


  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


  1.Zastępuje w tomie I Projektu Wykonawczego następujące strony: 12, 13, 19 i 20 oraz rysunki o numerach T-0, T1-A, T1-B, T1-C, T1-D, T-9 i T11 nowymi (w załączeniu).


  2.Uzupełnia przekazaną dokumentację projektową w zakresie przedmiaru różnicowego nr P2609 (w załączeniu) odnoszącego się do zmian wprowadzonych w punkcie 1 niniejszego pisma.


  3.Pkt. 2 rozdziału XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:
  „2. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do niezwłocznej lecz nie później niż 14 dni zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego.”

  Niniejsze pismo wraz z załącznikami zostało wysłane do Wykonawców drogą pocztową oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce PRZETARGI.


  Na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655) prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.


  Z poważaniem

  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej

  ZAŁĄCZNIKI DO PISMA -pobierz