Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z GŁÓWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WÓD OPADOWYCH ( ZLEWNIA 3 I 4 ) NA LOTNISKU GDAŃSK IM.LECHA WALĘSY”.


  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


  1.Uzupełnia przekazaną dokumentację projektową w zakresie przedmiaru nr P2481 „Układanie kabli zasilających pompy” o brakujący dział 6 pt. „ Inne” poz. 40 „ Modernizacja rozdzielnicy ST-1” o treści: Dostawa i montaż rozłączników bezpiecznikowych RBK 125A.- szt.4 i rozłączników izolacyjnych 125A.- szt.1.


  2.Rozdział X SIWZ ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
  „1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 22 stycznia 2010 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.”
  „3. Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ z dopiskiem „ nie otwierać przed godziną 12:05 dnia 22 stycznia 2010 roku””.

  3.Rozdział XI SIWZ ustęp 1. otrzymuje brzmienie:
  „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2010 roku o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.”

  Z poważaniem

  Elżbieta Stangret

  Przewodnicząca Komisji Przetargowej