Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z GŁÓWNYMI SIECIAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WÓD OPADOWYCH ( ZLEWNIA 3 I 4 ) NA LOTNISKU GDAŃSK IM.LECHA WALĘSY”.


  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  1. uzupełnia przekazaną dokumentację projektową o brakujący rysunek studni o numerach D 3.6, D3.7 i D3.8 wchodzących w zakres Zamówienia.
  2. pkt. 8 rozdziału IX SIWZ:
  „8. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno one zawierać zobowiązanie gwaranta do niezwłocznej zapłaty, nie później jednak niż w 14 dni od dnia wezwania, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy”.

  Na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655) prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

  Z poważaniem

  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej

  Załącznik do pisma - pobierz