Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


  1. Rozdział X SIWZ ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
  „1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12 lutego 2010 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.”
  „3. Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ z dopiskiem „ nie otwierać przed godziną 12:05 dnia 12 lutego 2010 roku””.

  2. Rozdział XI SIWZ ustęp 1. otrzymuje brzmienie:
  „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2010 roku o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.”
  Na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655) prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

  Z poważaniem

  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej