Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Ogłoszenie - Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu ciągłego monitoringu hałasu lotniczego dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  Data publikacji: 2009-11-24
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedziba w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zamówienia Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu ciągłego monitoringu hałasu lotniczego dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 (58) 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Grzegorz Trzoska
  telefon numer: +48 (58) 348 11 28; fax: +48 (58) 345 22 83.
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Strona internetowa Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl
  Znak postępowania: hałas\2009

  II. Przedmiot Zamówienia:
  Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu ciągłego monitoringu hałasu lotniczego dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1392) oraz Decyzją Środowiskową wydaną przez Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08.01.2009 r.

  1. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  2) Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ,
  3) Specyfikacja Techniczna Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ.
  2. Na Przedmiot Zamówienia składa się:
  1) przygotowanie co najmniej 4 (czterech) punktów pomiarowych do zainstalowania stacji ciągłego monitorowania poziomu hałasu w uzgodnionych z Zamawiającym lokalizacjach (Zamawiający zapewnia w niezbędnym zakresie dzierżawę terenu, doprowadzenie zasilania 230V i ochronę zainstalowanego w punkcie pomiarowym sprzętu);
  2) dostawa sprzętu obejmująca odpowiednią do liczby przygotowanych punktów pomiarowych liczbę stacji ciągłego monitorowania hałasu lotniczego spełniających wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Technicznej oraz przepisach prawa, odpowiednią (co najmniej 1 szt.) liczbę wzorcowych źródeł dźwięku zapewniających poprawną kalibrację i sprawdzanie torów pomiarowych oraz sprzęt komputerowy zapewniający poprawną pracę systemu;
  3) dostawę oprogramowania systemowego umożliwiającą obróbkę, analizę i gromadzenie danych, spełniającego wymagania określone w Specyfikacji wraz z Załącznikami;
  4) instalację sprzętu w uprzednio przygotowanych punktach pomiarowych;
  5) uruchomienie systemu pod klucz na miejscu użytkowania;
  6) wdrożenie systemu do eksploatacji, obejmujące między innymi sporządzenie przynajmniej 3 (trzech) raportów miesięcznych według wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
  7) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, odbioru i gromadzenia danych oraz sporządzania raportów wymaganych przepisami.
  Szkolenie pracowników Zamawiającego powinno obejmować:
  - szkolenie w zakresie obsługi sprzętu, sterowania pomiarami, odbioru i gromadzenia danych w komputerze bazowym (2 dni, maks. 5 osób),
  - szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania systemowego (2 dni, maks. 3 osoby),
  - powtórna sesja szkoleniowa po co najmniej miesięcznym okresie użytkowania systemu (1 dzień obsługa sprzętu, 2 dni obsługa oprogramowania).

  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych. Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.

  IV. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednakże Wykonawca obowiązany jest dostarczyć, zainstalować i uruchomić system monitoringu hałasu oraz przeprowadzić w całości szkolenie personelu Zamawiającego w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.


  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
  a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu i dostawie systemu monitorowania hałasu dla lotniska lub portu lotniczego;
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
  3) nie znajdują się w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy PZP.

  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1) – 2) mogą spełniać łącznie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz. 12.00
  w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,
  80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.

  VII. Termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe.
  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.
  4. Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Pliki do pobrania:

  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, pobierz plik >>
  2) Zarządzenie nr 2/2009, pobierz plik >>
  3) Decyzja środowiskowa, pobierz plik >>