Gdańsk 14 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców.

  Pytanie 1
  Ponieważ dostawa materiałów do wbudowania w ramach inwestycji ma się odbywać jedynie przez Bramę Główną, czy przejście to jest przystosowane do przewozu towarów ponadgabarytowych (elementy zbiornika retencyjnego z GRP mają średnicę 2,7 m a elementy studni prefabrykowanych dochodzą do średnicy 3,5 m).
  Odpowiedź
  Tak.

  Pytanie 2
  Czy wjazd przez Bramę Główną jest jedynym miejscem, które jest przewidziane w ramach inwestycji do wjazdu i wyjazdu. Ponieważ nie ma możliwości przejazdu transportem kołowym drogi startowej, dróg kołowania oraz istniejącej płyty postojowej, czy w ramach robót inwestycyjnych będą uruchomione dodatkowe „bramy techniczne”, które umożliwią bezkolizyjny wywóz dużych mas ziemnych min. z objętości zaprojektowanych obiektów podczyszczalni ścieków oraz zbiorników retencyjnych dla dwóch zlewni. Prosimy o wskazanie tych miejsc od strony południowej pasa startowego oraz miejsca lokalizacji komory startowej dla przewiertu zlewni nr 4 od strony ul. Słowackiego.
  Odpowiedź
  Zamawiający umożliwi Wykonawcom dojazd do miejsca prowadzonych robót bramą zlokalizowaną przy ul. Szybowcowej. Istnieje możliwość tymczasowego wygrodzenia terenu budowy związanego z realizacją zbiorników retencyjnych zlewni 3 i 4 (strona południowa lotniska) ze strefy zastrzeżonej, tak by znalazł się on w strefie ogólnodostępnej i dojazd od strony ogródków działkowych zlokalizowanych przy ulicy Nowatorów.

  Pytanie 3
  Czy wymóg zachowania strefy bezpieczeństwa w odległości 50 m od krawędzi pasa startowego jest spełniony przy lokalizacji komór odbiorczych z dwóch przewiertów pod drogą startową, które są w odległości niespełna 10 m do 15m – zabezpieczenie pionowych ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo metodą statystyczną wymaga użycia dźwigu samochodowego o dużym wysięgu, w tym samym miejscu do wybudowania są dwie studnie D4.5 i D3.5 po wykonaniu przewiertu.
  Odpowiedź
  Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozdziału II punkt 3.


  Pytanie 4
  Jeżeli droga patrolowa wzdłuż południowej granicy Lotniska nie może być wykorzystana do transportu mas ziemnych samochodami o masie ponad 20t, czy to znaczy że nie można będzie wykonać w jej miejscu lub bokiem drogi tymczasowej dla pojazdów budowy z płyt drogowych ciężkich.
  Odpowiedź
  Wykonanie dróg technologicznych leży w gestii Wykonawcy i powinno być zawarte w zatwierdzonym przez Zamawiajacego projekcie organizacji robót (obsługi komunikacyjnej budowy) , uwzględniając odpowiedź na pytanie 2.

  Pytanie 5
  Ponieważ na projekcie technicznych poza płytą lotniska przecinane są jedynie drogi projektowane, to w jakiej technologii należy przewidzieć przejście prostopadłe do istniejącej drogi techniczno-transportowej zlokalizowanej pomiędzy nowym hangarem a nową trafostacją.
  Odpowiedź
  Odcinek prostopadły do istniejącej drogi techniczno-transportowej należy wykonać w technologii bezwykopowej, w rurze osłonowej 711x12,5 mm wykonanej ze stali czarnej ze szwem o sprawdzonej szczelności i odmianie wytrzymałościowej G295. Rurę ochronną należy wyprowadzić po 3m od krawędzi drogi, której szerokość wynosi 7,00 m. Końcówki zabezpieczyć manszetami.

  Pytanie 6
  Czy zamierzenie inwestycyjne, które będą realizowane w ramach rozbudowy lotniska m.in. stanowiska do odladzania, drogi kołowania czy płyty postojowej przy Terminalu nr 2 są uwzględnione w zakresie robót przy budowie zlewni nr 3 i 4. W jaki sposób te realizacje będą koordynowane.
  Odpowiedź
  Wszystkie zamierzenia inwestycyjne Zamawiający będzie realizował równolegle. Za koordynację poszczególnych zadań odpowiadać będą Kierownicy Kontraktów Zamawiającego.