Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2

  Data publikacji: 2018-07-02
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  pn.

  „Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2”


  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Adres internetowy Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa istniejącego węzła sanitariatów (toaleta damska oraz toaleta męska) znajdującego się na parterze Terminalu T2 w strefie ogólnodostępnej „Landside” obok wyjścia z Przylotów (hala odbioru bagażu) w osiach G do H / -5 do -4 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa.

  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

  3. Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  4. Termin wykonania Zamówienia.

  Termin wykonania Zamówienia – nie dłużej, niż 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

  W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę budynków w rozumieniu ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 500 000,00 PLN każde;
  2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 450 000,00 PLN.

  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
  1) wykazu prac, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ww. prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu prac stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
  2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 450 000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.


  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
  2) Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
  4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy, jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego.

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.

  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów przyznawanych w ramach następujących kryteriów: cena brutto, termin wykonania.
  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące maksymalne ilości punktów:
  1) Cena brutto (C) – 70 pkt;
  2) Termin wykonania w pełnych tygodniach (T) – 30 pkt;
  Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

  Liczba punktów w ramach kryterium Cena brutto (C) przyznawana będzie według wzoru:

                       najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert
  C = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 70
                       cena brutto badanej oferty

  Punktacja przyznawana ofertom w tym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  Oferent może otrzymać za to kryterium maksymalnie 70 pkt.

  Liczba punktów w ramach kryterium Termin wykonania w pełnych tygodniach (T) przyznawana będzie w następujący sposób:
  12 tygodni – 0 pkt;
  11 tygodni – 5 pkt;
  10 tygodni – 10 pkt;
  9 tygodni – 15 pkt;
  8 tygodni – 20 pkt;
  7 tygodni – 25 pkt;
  6 tygodni lub krótszy – 30 pkt.
  Oferent może otrzymać za to kryterium maksymalnie 30 pkt.
  Oferty z terminem wykonania przekraczającym 12 tygodni zostaną odrzucone.


  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.


  7. Termin i miejsce składania ofert.

  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19.07.2018 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  8. Termin i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2018 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

  9. Kontakt z Zamawiającym.

  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami (w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia): Michał Kordel, telefon numer: +48 58 348 1093; fax +48 58 345 22 83

  10. Informacje dodatkowe.
  1. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2. Dokumentacja Projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasło i login zostaną udostępnione Wykonawcy na pisemny wniosek złożony Zamawiającemu, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby niniejszego przetargu.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  11. Pliki do pobrania:
  - Pobierz plik SIWZ PDF- treść Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy,
  - Pobierz plik doc - Załączniki nr 1, 3, 5, 8 do SIWZ (wersja edytowalna).