Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przebudowa systemu zasilania energetycznego i instalacji IT dla Centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Gdańsku – Terminal T2

  Data publikacji: 2019-11-14
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2019-11-14, 10:02
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
  o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.

  „Przebudowa systemu zasilania energetycznego i instalacji IT dla Centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Gdańsku – Terminal T2”
   


  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1.    Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54. 
  Faks +48 58 345 22 83. 
  Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2.    Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa systemu zasilania energetycznego i instalacji IT dla Centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Gdańsku – Terminal T2 

  Zakres przebudowy obejmuje:
  -instalację w przestrzeni sufitowej przewodów szynowych: 1- zasilanie z UPS, 2 – zasilanie z sieci gwarantowanej 0.4 kV,
  -montaż koryt kablowych oraz ułożenie  instalacji informatycznej,
  -dostawę i montaż kolumn instalacyjnych wraz z wyposażeniem dla 11 stanowisk
  -uzupełnienie wyposażenia tablic dystrybucyjnych 0,4kV
  Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, której wykaz stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumentacja Projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasło i login zostaną udostępnione Wykonawcy na pisemny wniosek złożony Zamawiającemu, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby niniejszego przetargu. 
  Szczegółowe warunki realizacji  przedmiotu zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
  Wykonawca udzieli na wykonane prace i zastosowane materiały co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy.

  3.    Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  Szczegółowe informacje odnośnie trybu postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

  4.    Termin wykonania Zamówienia.

  Termin  wykonania Przedmiotu Zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy
  5.    Opis warunków udziału w postępowaniu.
  1.    W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1)    w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę instalacji elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
  2)    skierują do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie:
  a)    aktualne świadectwo kwalifikacji wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), upoważniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1)    Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
  2)    Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3)    Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) ) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
  4)     Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1)    wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
  a)    Wykazu prac, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ww. prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu prac stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ.
  b)    Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 3b do SIWZ.


  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  a)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  7.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto – 100%
      Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena brutto”.

  Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą określoną w SIWZ.

  8.    Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.12.2019 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  9.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

  10.    Kontakt z Zamawiającym.

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jacek Tyburski, koordynator Zespołu Energetyki, tel. 058/348-11-17, e-mail: j.tyburski@airport.gdansk.pl, numer faxu: (58) 345 22 83 
  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dokumenty przekazywane są faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.


  11.    Informacje dodatkowe.     

  Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SIWZ i jej załącznikach przed upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, niezależnie od tego, czy zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania wymienione w SIWZ.

  Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu ani nie zwraca tych kosztów Wykonawcom.

       

  Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc Pobrań: 228   Rozmiar: 0.05 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 3a_Wykaz prac.doc Pobrań: 207   Rozmiar: 0.03 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 3b_wykaz osób.docx Pobrań: 211   Rozmiar: 0.01 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 4_wzór umowy.doc Pobrań: 198   Rozmiar: 0.25 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 5 do SIWZ.docx Pobrań: 238   Rozmiar: 0.01 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 6_wykaz instrukcji i zarządzeń.docx Pobrań: 215   Rozmiar: 0.01 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 7_zasady dopuszczenia pracowników.docx Pobrań: 224   Rozmiar: 0.02 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zalącznik nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc Pobrań: 236   Rozmiar: 0.03 MB

  pobierz vertical_align_bottom