Gdańsk 14 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przebudowa układu dróg wewnętrznych oraz parkingów na terenie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. – Etap II.

  Data publikacji: 2017-04-04
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Przebudowę układu dróg wewnętrznych oraz parkingów na terenie
  Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. – Etap II”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
  Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54, Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Przedmiot Zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych, a także wykonanie wszelkich innych czynności zgodnie z niniejszą Specyfikacją związanych z przebudową układu dróg wewnętrznych oraz parkingów na terenie Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.– Etap II.
  Szczegółowy zakres robót niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia określa:
           1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
           2) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 6 do SIWZ).

  3. Termin realizacji Zamówienia: 30.11.2017r.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
           1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia :
                   a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie minimum trzy zamówienia o wartości większej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych netto, polegające na robotach budowlanych drogowych w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych netto.
                    b) przed podpisaniem umowy przedstawią Zamawiającemu wykaz kadry technicznej która zostanie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
           2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
                    a) posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych.
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V, według formuły: spełnia / nie spełnia.


  Wykaz Informacji oraz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

        1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca przedstawia:
                a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru z Załącznika nr 5;
                b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
                c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
               d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:
           1) lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
                             a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
                             b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
                             c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
      3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 3 stosuje się odpowiednio.
      5) W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale IV niniejszej SIWZ wykonawca składa:
                       1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ;
                       2) wykaz wszystkich zrealizowanych zamówień, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1.1), wraz z dowodami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie według wzoru z Załącznika nr 4do SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej może być poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
                       3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 2.000.000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
      7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
      8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
      9) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
     10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
                            a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
                             b) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
                             c) Dokumenty wymienione w pkt 1. powyżej muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy.
     11) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych Zamawiającego.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Jedynym kryterium oceny korzystności ofert jest najniższa cena brutto.

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,
  Sekretariat - II piętro.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz.10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Elżbieta Stangret, Michał Kordel, Wojciech Płotka, telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83 email: m.kordel@airport.gdansk.pl

  9. Informacje dodatkowe.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  10. Pliki do pobrania:
  - SIWZ PDF- treść Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy,
  - Pobierz plik - Załączniki nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ (wersja edytowalna).