Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przebudowa w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  Data publikacji: 2020-05-22
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2020-07-08, 07:25
  Udostępnij:
  A A A


  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  POD NAZWĄ
  „Przebudowa w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy”

  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Dane Zamawiającego

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54. 
  Faks +48 58 345 22 83. 
  Adres internetowy Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia

  Przedmiot Zamówienia stanowi przebudowa w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska, w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, polegająca m.in. na zmianie obecnych pomieszczeń technicznych na szatnie dla pracowników oraz zrealizowanie pozostałych zobowiązań określonych w SIWZ. Przedmiot Zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, na warunkach określonych we wzorze umowy. 


  3. Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  4. Termin wykonania Zamówienia

  Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia do dnia 30 września 2020 roku.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu

  1.    W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.  wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące przebudowę lub rozbudowę istniejącego budynku, ze zmianą funkcji pomieszczeń, 
  2)    skierują do realizacji zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,
  3)    posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1)    Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.
  2)    Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
  3)    Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 
  4)    Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.

  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1)    wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 
  2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego.

  6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ.

  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
  1)    wykazu prac, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ww. prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 
  2)    wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
  3)    informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100), wystawionej nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
  3)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  7. Kryteria oceny i ich znaczenie

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach jedynego kryterium Cena brutto.
  Oferent może otrzymać za to kryterium maksymalnie 100 pkt.

         Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą określoną w SIWZ. 

  8. Termin i miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  9. Termin i miejsce otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.
      
  10. Kontakt z Zamawiającym

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Niedziułka Szef Służby Ochrony Lotniska, tel. (58) 348-11-30, tel. kom. 608 050 779, e-mail: p.niedziulka@airport.gdansk.pl, numer faxu: (58) 345 22 83. 

  11. Informacje dodatkowe
  1)    Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4)    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie, również w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
  5)    Zamawiający zamierza zawrzeć umowę jedynie z jednym Wykonawcą.
  6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SIWZ i jej załącznikach przed upływem terminu składania ofert.
  7)    Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, niezależnie od tego, czy zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania wymienione w SIWZ.
  8)    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Załączniki_edytowalne.docx Pobrań: 237   Rozmiar: 0.04 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Krótki_opis_przedmiotu_zamówienia.docx Pobrań: 241   Rozmiar: 2.22 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  SIWZ_Przebudowa_w_SOL.pdf Pobrań: 276   Rozmiar: 10.79 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  informacja_z_otwarcia_ofert.pdf Pobrań: 185   Rozmiar: 0.33 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  SC_MF311-1200707151700.pdf Pobrań: 206   Rozmiar: 0.61 MB

  pobierz vertical_align_bottom