Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przetarg na dostarczenie urządzeń firewall i oprogramowania

  Data publikacji: 2020-08-18
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2020-09-23, 14:57
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  POD NAZWĄ
  „Dostarczenie urządzeń firewall i oprogramowania”

  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1.    Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54. 
  Faks +48 58 345 22 83. 
  Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2.    Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  systemu bezpieczeństwa typu firewall wraz z oprogramowaniem do zarządzania, logowania i raportowania i niezbędną infrastrukturą techniczną (zwanego dalej „Systemem”), zapewnienie subskrypcji i serwisu oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy na zasadach określonych w SIWZ wraz z załącznikami.
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
  Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na System na warunkach określonych w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

  3.    Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  4.    Termin wykonania Zamówienia.

  Wykonawca dostarczy dwa dedykowane urządzenia firewall wraz z licencjami, wyposażeniem i oprogramowaniem Panorama opisanym w SIWZ w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
  Obowiązek Wykonawcy stanowi zapewnienie subskrypcji oraz serwisu wsparcia dla oprogramowania i wsparcia technicznego Systemu przez 3 lata od podpisania Protokołu Odbioru Systemu.
  5.    Opis warunków udziału w postępowaniu.
  1.    W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1)    skierują do wykonania zamówienia co najmniej jedna osobę posiadającą certyfikat Accredited Configuration Engineer (ACE)  i/lub Palo Alto Networks Accredited System Engineer (PSE)
  2)    są autoryzowanymi partnerami handlowymi Palo Alto Networks w Polsce,

  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1)    Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
  2)    Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3)    Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
  4)    Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1)    wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego.

  6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
  1)    Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ.
  2)    Oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem Palo Alto Networks w Polsce. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3b do SIWZ.

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  7.    Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Jedynym kryterium oceny jest: Cena brutto – 100%

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach jedynego kryterium Cena brutto.
         Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą określoną w SIWZ. 

  8.    Termin i miejsce składania ofert.

  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 04.09.2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  9.    Termin i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.
      

  10.    Kontakt z Zamawiającym.

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Szymon Kuniniec, koordynator komórki Teleinformatyki, tel. 058/348-13-26, e-mail: s.kuniniec@airport.gdansk.pl , numer faxu: (58) 345 22 83

  11.    Informacje dodatkowe.     
  1)    Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4)    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie, również w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
  5)    Zamawiający zamierza zawrzeć umowę jedynie z jednym Wykonawcą.
  6)    Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SIWZ i jej załącznikach przed upływem terminu składania ofert.
  7)    Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, niezależnie od tego, czy zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania wymienione w SIWZ.
  8)    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

       

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf Pobrań: 197   Rozmiar: 0.36 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc Pobrań: 169   Rozmiar: 0.05 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zalącznik nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc Pobrań: 169   Rozmiar: 0.03 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 3a_Wykaz osób.docx Pobrań: 171   Rozmiar: 0.01 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zalącznik nr 3b_oświadczenie Wykonawcy.doc Pobrań: 189   Rozmiar: 0.03 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 5_OPZ.pdf Pobrań: 281   Rozmiar: 0.2 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 6_oświadczenie status podatnika VAT.docx Pobrań: 169   Rozmiar: 0.01 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 7_oświadczenie rachunek bankowy.docx Pobrań: 165   Rozmiar: 0.01 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Załącznik nr 4 wzór umowy.pdf Pobrań: 263   Rozmiar: 0.17 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Unieważnienie przetargu.pdf Pobrań: 168   Rozmiar: 0.25 MB

  pobierz vertical_align_bottom