Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przetarg nieograniczony na likwidację stacji paliw wraz z pracami projektowymi oraz uzyskaniem pozwoleń/zgłoszeń

  Data publikacji: 2021-10-06
  Data zakonczeńia: 2021-10-18
  Wprowadził(a): Szymon Kamiński
  Data ost. aktualizacji: 2021-11-10, 09:11
  Udostępnij:
  A A A

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.

  Tel.  +48 58 348 11 54. 

  Faks +48 58 345 22 83. 

  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  1. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę w trybie „zaprojektuj-wybuduj” niezbędnych, prawidłowych i kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do wykonania Przedmiotu Zamówienia pozwoleń, warunków technicznych, opinii uzgodnień, zezwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych itp. (dalej „zezwoleń”), wszystkich robót, które okażą się konieczne dla wykonania likwidacji stacji paliw, a także wykonanie wszelkich dokumentów wymaganych Umową lub przepisami prawa dla realizacji tego zadania.

  Na Przedmiot Zamówienia składa się m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych, niezbędnych do zlikwidowania podziemnych zbiorników na paliwa płynne wraz z dystrybutorami i związaną z nimi infrastrukturą techniczną usytuowaną na nieruchomości należącej do Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.

  Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia pełnomocnictw.

  1. Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  1. Pożądany termin wykonania Zamówienia.

  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia Umowy.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

  O zawarcie umowy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki:

  1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

  Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub rozbiórce magazynów paliw lub stacji paliw.

  Wykonanie powyższych robót budowlanych musi zostać potwierdzone dowodem/-ami, potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

  1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującą osobą:

  Kierownik budowy posiadający:

  a)           uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

  b)           co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

  1. Kryteria oceny i ich znaczenie.

  Za  ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie wykonania brutto.

  1.  Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert. 

  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18 października 2021r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat  - II piętro.

  1. Kontakt z Zamawiającym.

  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jarosław Trzoska, Kierownik Działu Operacyjnego telefon: +48 (58) 3481154; fax +48 (58) 3452283,  e-mail:j.trzoska@airport.gdansk.pl

          9. Informacje dodatkowe

  SIWZ (format .docx) do pobrania.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 

   

  2021-09-12 SIWZ likwidacja mpsLIGHT.PDF Pobrań: 125   Rozmiar: 1.8 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  2021-09-12 SIWZ likwidacja mps.docx Pobrań: 118   Rozmiar: 3.12 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty MPS015.pdf Pobrań: 93   Rozmiar: 0.22 MB

  pobierz vertical_align_bottom