Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

  Data publikacji: 2017-05-05
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  OGŁASZA
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  na:
  „Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
  Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  Dalsze informacje dostępne są na stronie www.airport.gdansk.pl w zakładce Przetargi.

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) rozbudowę kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
  2) dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji dotyczącej wykonanych w ramach Umowy prac, w szczególności: dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszelkich materiałów, sprzętu i urządzeń wykorzystanych do realizacji Przedmiotu Umowy, świadectw jakości, aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej w formie opisowej i graficznej,
  Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określają:

  1) dokumentacja techniczna w postaci opisu sposobu wykonania inwestycji,
  2) rysunki i zdjęcia uzbrojenia terenu i miejsc montażu elementów.
  3. Termin wykonania zamówienia
  Wykonawca wykona Przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 maja 2017 roku.
  4. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest dysponowanie osobą posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale V SIWZ.
  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
  1) certyfikaty (aprobaty zgodności) dopuszczające proponowane materiały do wykonania robót objętych umową do stosowania na lotniskach, jak również załączyć do oferty:
  2) opis techniczny technologii wykonania prac,
  3) harmonogram realizacji prac.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie
  Jedynym kryterium oceny jest : Cena brutto – 100%

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.” należy składać do dnia 15.05.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.
  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
  Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia:
  Szymon Kuniniec telefon numer: tel. 058/348-13-26, e-mail: s.kuniniec@airport.gdansk.pl
  8. Informacje dodatkowe
  1 Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty Przetargowe po zgłoszeniu się na adres email: s.kuniniec@airport.gdansk.pl.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosząc odpowiedzialności prawnej i finansowej za koszty wynikłe z działań podjętych przez uczestników przetargu w celu wzięcia udziału w postępowaniu.