Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

Data publikacji: 2017-05-05
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 183

 

„PORT LOTNICZY GDAŃSK”
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
„Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.”

Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Dalsze informacje dostępne są na stronie www.airport.gdansk.pl w zakładce Przetargi.

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) rozbudowę kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
2) dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji dotyczącej wykonanych w ramach Umowy prac, w szczególności: dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszelkich materiałów, sprzętu i urządzeń wykorzystanych do realizacji Przedmiotu Umowy, świadectw jakości, aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej w formie opisowej i graficznej,
Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określają:

1) dokumentacja techniczna w postaci opisu sposobu wykonania inwestycji,
2) rysunki i zdjęcia uzbrojenia terenu i miejsc montażu elementów.
3. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca wykona Przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 maja 2017 roku.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest dysponowanie osobą posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale V SIWZ.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
1) certyfikaty (aprobaty zgodności) dopuszczające proponowane materiały do wykonania robót objętych umową do stosowania na lotniskach, jak również załączyć do oferty:
2) opis techniczny technologii wykonania prac,
3) harmonogram realizacji prac.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny jest : Cena brutto – 100%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej przed Terminalem T1 i stacją energetyczną ST-3 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.” należy składać do dnia 15.05.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.
7. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia:
Szymon Kuniniec telefon numer: tel. 058/348-13-26, e-mail: s.kuniniec@airport.gdansk.pl
8. Informacje dodatkowe
1 Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty Przetargowe po zgłoszeniu się na adres email: s.kuniniec@airport.gdansk.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosząc odpowiedzialności prawnej i finansowej za koszty wynikłe z działań podjętych przez uczestników przetargu w celu wzięcia udziału w postępowaniu.

Kontakt