Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (Zlewnia 3 i 4) na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy”.

  Rozstrzygnięcie protestu
  na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. – zwana dalej „ustawą”) odrzuca w całości protest złożony w dniu 31 grudnia 2009r. przez Wykonawcę HOBAS SYSTEM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (Zlewnia 3 i 4) na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy”.

  Uzasadnienie

  W proteście wniesionym w dniu 31 grudnia 2009 roku Wykonawca HOBAS SYSTEM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarzucił postanowieniom SIWZ naruszenie następujących przepisów prawa:

  1) art. 29 ust. 2 ustawy poprzez sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający konkurencję,
  2) art. 30 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy i § 14.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – poprzez opisanie przedmiotu zamówienia sprzecznie z obowiązującą Polską Normą.
  W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż zamieszczenie ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego miało miejsce w dniu 21 grudnia 2009 roku.

  Ponadto wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona na wartość niższą, niż wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W związku z tym protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należało wnieść w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

  Wobec powyższego protest złożony przez Wykonawcę HOBAS SYSTEM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 grudnia 2009 roku, należy uznać za wniesiony po terminie. Zatem na podstawie art. 180 ust. 7 Ustawy podlega on odrzuceniu.

  W oparciu o zapisy art. 183 ust. 4 ustawy Zamawiający jednocześnie informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 184 ust. 1a tej ustawy.

  Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.


  Z poważaniem,


  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej