Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  UMOCNIENIE OCZKA WODNEGO W PORCIE LOTNICZYM W GDAŃSKU

  Data publikacji: 2011-03-18
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na: „Umocnienie oczka wodnego w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  1.Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.3 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T tekst jednolity z dnia 30.03.2010r. (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Elżbieta Stangret
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres internetowy podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  Umocnienie oczka wodnego w Porcie Lotniczym w Gdańsku

  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 3 do SIWZ.

  2. Wykonanie robót budowlanych związanych z umocnieniem oczka wodnego w Porcie Lotniczym w Gdańsku obejmuje w szczególności:
  • Ukształtowanie dna
  • Umocnienie skarpy poniżej walców i dna
  • Umocnienie brzegu
  • Umocnienie skarpy powyżej walców kokosowych

  III. Tryb postępowania:
  2. Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.3 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T tekst jednolity z dnia 30.03.2010r. (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).


  IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty w zakresie umocnień dna zbiorników wodnych wartości netto co najmniej 100 000 PLN każde,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 100 000 PLN,
  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2011 roku, do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

  VII. Termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2011 roku, o godzinie 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe:
  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – pobierz plik (PDF)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)

  Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)