Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wozy strażackie - Dostawy - zamówienie.

  Data publikacji: 2008-05-16
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

   

  PL-Gdańsk: Wozy strażackie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
  Dostawy

  SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

  1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o, ul. Słowackiego 200, Kontakt Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o, Do wiadomości: Piotr Rudo, PL-80-298 Gdańsk.
  Tel. (48-58) 348 11 54. E-mail p.rudo@airport.gdansk.pl. Faks (48-58) 345 22 83.

  Adresy internetowe: ogólny adres podmiotu zamawiającego www.airport.gdansk.pl.
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

  1.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
  Działalność dotycząca portów lotniczych.

   

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z system napędu na wszystkie koła w układzie 8x8.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

  Dostawy.
  Kupno.
  Główne miejsce realizacji dostaw: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
  Kod NUTS: PL634.

  II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

  II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

  II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z system napędu na wszystkie koła w układzie 8x8 spełniającego warunki określone w przepisach prawa, w tym w szczególności zalecenia ICAO i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.9.2005 r (Dz. U. Nr 197 poz. 1634) oraz spełniającego minimalne wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z wyposażeniem umożliwiającym natychmiastowe podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych oraz zapewnieniem pełnej, nieodpłatnej usługi serwisowej w okresie udzielonej gwarancji i serwisu pogwarancyjnego.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210 - X018, 50116000, 32236000, 24111160, 24661220, 29715300, 33192160, 33141623, 29221330, 28621000, 28611100, 29821200, 28581100, 29813100, 17241110, 18131000, 29874000, 31521320, 29526128.

  II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

  II.1.8) Podział na części: Nie.

  II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.

  II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

  II.2.1) Całkowita wartość lub zakres: Powyżej 412 000 EUR.

  II.2.2) Opcje: Nie.

  II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
  Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia).

   

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca wniesie Zamawiającemu wadium w wysokości 80 0000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy PLN.) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 96 1500 1285 1212 8003 6920 0000. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie, niż gotówkowej, należy załączyć do oferty. 6. Wykonawcy którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4) ustawy Pzp, a ich oferty uznaje się za odrzucone. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

  Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  III.1.1) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

  III.1.2) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia: Nie.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełniania warunków: spełnia/niespełna Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści odpowiadającej art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wymagane wg art. 50 w/w ustawy P. z. p. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 29.1.2004 r. z póź. zm. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda złożenia: 2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 2.2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2.3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ppkt. 2.1., 2.2. i 2.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że: 3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa ppkt. 2.3. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, 3.5. Dokumenty, o których mowa ppkt. 3.1. i 3.3. oraz 3.4 powinny być wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa ppkt. 3.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3.6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 3.5 stosuje się odpowiednio.

  III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

  III.2.3) Zdolność techniczna: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali należycie dostawy co najmniej 5 lotniskowych pojazdów ratowniczo - gaśniczych z napędem na wszystkie koła w układzie 8x8. Warunek oceniany będzie w skali 1-10 pkt. Ocena dokonywana będzie na podstawie ilości dostarczonych pojazdów ratowniczo – gaśniczych, w ten sposób że za każdy dostarczony pojazd przyznany zostanie 1 punkt, nie więcej jednak niż 10 punktów. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw co najmniej 5, odpowiadających swym rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. lotniskowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych z napędem na wszystkie koła w układzie 8x8, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (np. opinie, referencje, itp.), Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających wymagane warunki. W przypadku gdy Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest więcej niż 5 Zamawiający zaprosi do udziału wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o kolejności wyboru zadecyduje najniższa wartość punktowanych dostaw.

  III.2.2) Zamówienia zastrzeżone: Nie.

  III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

  III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

  III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

   

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) RODZAJ PROCEDURY

  IV.1.1) Rodzaj procedury: Ograniczona.

  IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

  Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

  1. Cena. Waga: 35.

  2. Parametry techniczno-użytkowe. Waga: 34.

  3. Gwarancja i serwis. Waga: 31.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:1/ZSLP/PLG/2008.

  IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.

  IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty odpłatne: nie.

  IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.6.2008 - 10:00.

  IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.

  IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

  IV.3.7) Warunki otwierania ofert:

   

  SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie.

  VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.

  VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) i żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Forma składanych dokumentów. 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale. 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 2) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówi