Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (zlewnia 3 i 4) na Lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy


  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych- (Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz.1655, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Wykonawcy:

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN Grzenkowicz Sp. z o.o.
  ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy


  Łączna liczba punktów uzyskana przez w/w Wykonawcę wynosi 100. Jest to największa liczba punktów przyznanych spośród ocenianych ofert.

  Wyniki oceny ofert poszczególnych Wykonawców przedstawia załączona tabela. - pobierz.pdf

  Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu trzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.


  Z poważaniem,

  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej