Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym przetargu.

  Pytanie 1
  Czy w zakresie spełnienia warunku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w Rozdziale XVI SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć do Zamawiającego oddzielne zabezpieczenia należytego wykonania składane przez każdego Wykonawcę z osobna w odniesieniu do jego udziału procentowego w relacji do łącznej ceny brutto oferty, każde spełniające warunki określone w Rozdziale XVI SIWZ, których suma łączna będzie stanowiła 10% łącznej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  Odpowiedź:

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w różnych formach przewidzianych w SIWZ, także w częściach, pod warunkiem, że jego łączna wysokość będzie zgodna z wymogami SIWZ a każda część będzie zabezpieczać należyte wykonanie zamówienia przez każdego z wykonawców, którzy solidarnie odpowiadają za wykonanie zamówienia
   
  Pytanie 2
  W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku, chciałem zapytać się o kwestię zabezpieczenia należytego wykonania umowy (rozdział XVI); Czy dopuszcza się wystawienie gwarancji bankowej przez bank zagraniczny?  Mam tu na myśli konkretnie niemiecki … (nazwa banku). Niestety warunki, jakie zaproponowały polskie banki, są bardzo niekorzystne i dlatego firma … (nazwa firmy) chętnie skorzystałaby z oferty … (nazwa banku), z którym współpracuje już od dawna. Gwarancja taka może zostać wystawiona w języku angielskim lub niemieckim.

  Odpowiedź:

  Gwarancja Bankowa może pochodzić od banku mającego siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. Musi spełniać wszelkie wymogi SIWZ i stanowić bezwarunkowe zobowiązanie banku wobec Zamawiającego do zapłaty wymaganych zgodnie z SIWZ kwot bezwarunkowo i na pierwsze jego żądanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez któregokolwiek z wykonawców – w przypadku wspólnego wykonywania zamówienia. Powinna ponadto zostać przetłumaczona na język polski. Powinna zawierać co najmniej następujące oświadczenie: „Przedmiotem niniejszej gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty w wysokości ………………. (słownie: ........... ), stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, do wniesienia której zobowiązany jest .......... (nazwa Wykonawcy), wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne na ………… . Niniejszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego, zwanego dalej Beneficjentem, kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa wyżej, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Gwarancja obowiązuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wypłaci Beneficjentowi kwotę do wysokości określonej powyżej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności dalszego uzasadnienia żądania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przez któregokolwiek z wykonawców solidarnie odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia.”