Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym przetargu.

  Pytanie 3
  W związku z treścią Rozdziału XVI, pkt 5 SIWZ o brzmieniu: „Wierzytelności wynikające z poręczeń lub gwarancji muszą być możliwe do przeniesienia przez Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody poręczyciela lub gwaranta”, Wykonawca zwraca się o akceptację zmiany treści powyższego zapisu przez Zamawiającego na poniższy:
  „Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej, za wyjątkiem banku finansującego inwestycję, o czym Gwarant zostanie niezwłocznie poinformowany”. Wykonawca wskazuje, iż proponowany przez niego zapis nie zawęża praw Zamawiającego z tytułu złożonego zabezpieczenia, stąd zwraca się o zatwierdzenie.
  Odpowiedź:
  Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ we wskazanym zakresie.

  Pytanie 4
  W związku z treścią Rozdziału XVI, pkt 7 SIWZ o brzmieniu: „(…) Ponadto w przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów w tym zakresie”. Wykonawca zwraca się o akceptację zmiany treści powyższego zapisu przez Zamawiającego w zakresie zgody na uzupełnienie oświadczenia o roszczenie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania o dokumenty formalne, tj.: kopię wezwania skierowanego do Wykonawcy, wraz z dowodem nadania oraz szczegółową specyfikacją niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót/prac/usług objętych Umową i wyliczeniem kwoty roszczenia w odniesieniu do każdej pozycji tej specyfikacji,
  1) dokument(-y) poświadczający umocowanie osób, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Zamawiającego,
  2) potwierdzenie autentyczności podpisów osób, uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego, które podpisały określone powyżej wezwanie do zapłaty. Niniejsze potwierdzenie może być sporządzone przez bank, prowadzący główny rachunek Zamawiającego, lub potwierdzone notarialnie.
  Wykonawca wskazuje, iż proponowany zapis nie zawęża praw Zamawiającego z tytułu złożonego zabezpieczenia, a ma na celu wypełnienie formalnych wymogów tego typu zabezpieczeń przez firmy ubezpieczeniowe, stąd zwraca się o zatwierdzenie.
  Odpowiedź:
  Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ we wskazanym zakresie.

  Pytanie 5
  W związku z aktualną treścią § 11 załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy), który nadaje Zamawiającemu uprawnienie do: „rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, oraz w przypadku gdy brak będzie możliwości uznania wydatków na wynagrodzenie wykonawcy za kwalifikowalne i uzyskania dotacji na te wydatki, lub systemu i urządzenia objęte niniejszą umową zostaną przebudowane, lub staną się częścią przebudowanych przez Zamawiającego systemów w związku z planowaną rozbudową Terminala T2”. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie kiedy planowana jest rozbudowa Terminala T2. Należy bowiem wskazać, że Wykonawca kalkulując wartość oferty przyjmuje 48 miesięczny okres jej realizacji. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości stanowiącej 10% łącznej ceny brutto podanej w ofercie, a więc ceny uwzględniającej 48 miesięczny okres realizacji. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami umowy, limity odpowiedzialności Wykonawcy również zostały ustalone w odniesieniu do łącznej ceny brutto. W związku z powyższym wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści § 11 załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy)jest skrajnie niekorzystna dla Wykonawcy i stawia pod znakiem zapytanie racjonalność składania oferty.
  W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę w SIWZ poprzez ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania na 2% łącznej ceny brutto podanej w ofercie oraz ustalenie limitów odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o kwoty odpowiadające rzeczywistemu, planowanemu okresowi realizacji umowy.
  Odpowiedź:
  Wymogiem SIWZ jest zaoferowanie wymaganych usług na okres 48 miesięcy. Złożenie oferty niezgodnej z SIWZ (np. na krótszy okres) skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ w powyższym zakresie.

  Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.