Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  Data publikacji: 2018-01-09
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  dotyczy: „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY”

  WYJAŚNIENIE 2

  Pytanie 1
  W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego pod nazwą "Utrzymanie czystości w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy" w dniu 06.12.2017 r. zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia (SIWZ rozdz. III, pkt. C, ust. 1).
  Prośbę naszą opieramy na podstawie zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Ustawa) uważając, że Zamawiający narusza przepisy dotyczące udzielenia zamówień publicznych w zakresie:
  1. Art. 7 ust. 1 Ustawy - poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. Art. 29 ust 2 w związku z art. 7 ust. l Ustawy- poprzez dokonanie wskazanego opisu przedmiotu
  zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
  Uzasadnienie:
  W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazaniem się wykonania co najmniej jednego zamówienia polegającego na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednego zamówienia polegającego na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o łącznej powierzchni sprzątania jednego budynku minimum
  32.000 m2 (...), a jego wartość za 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 400.000,00 PLN netto.
  Naszym zdaniem wymóg doświadczenia w obsłudze tak dużej powierzchni jest zbyt rygorystyczny i ogranicza dostęp wielu Wykonawcom, którzy mogą wykazać się w obsłudze obiektów o mniejszej, ale jednak nadal dużej powierzchni. Sytuacja taka ma miejsce nie tyle z braku zdolności (w sensie ekonomicznym, kadrowym i w zakresie posiadanej wiedzy) konkretnego podmiotu do obsługi tak dużych powierzchni, ale z powodu ograniczonego dostępu do obiektów o tak wielkiej powierzchni, których jest stosunkowo niewiele.
  Nasze doświadczenie pozwala wysunąć stwierdzenie, że mechanizmy organizacji usługi w obiektach o dużych powierzchniach jest jednakowy- różnica sprowadza się do odpowiednio powiększonego personelu i zaplecza sprzętowego w przypadku obiektów większych.
  W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia poprzez zmniejszenie wymaganej powierzchni do 10.000 m2.
  Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać oferty konkurencyjne i rynkowe, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy możliwość złożenia ofert będzie miała niewielka liczba pomiotów, co może sprzyjać sztucznemu podwyższaniu cen.
  W ten sposób zachowana zostanie fundamentalna zasada systemu zamówień publicznych, tzn. zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, która na obecny stan zapisów SIWZ sugeruje, że dostęp do postępowania mają tylko nieliczni (preferencyjni) dostawcy usług porządkowych.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ we wskazanym zakresie.

  Pytanie 2
  Prosimy o potwierdzenie, że usługa realizowana ma być przez 24 h /7 dni w tygodniu – całodobowo?

  Odpowiedź:
  Częstotliwość realizacji poszczególnych czynności została określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Pytanie 3
  Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju środki zapachowe do toalet ma dostarczyć wykonawca?

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie precyzuje, jakiego rodzaju środki zapachowe do toalet ma dostarczać wykonawca.

  Pytanie 4
  Prosimy o potwierdzenie, że serwis toalet ma się odbywać, co jedną godzinę, przez cała dobę - czyli 24h/7 dni w tygodniu?

  Odpowiedź:
  Serwis wskazanych w SIWZ toalet ma się odbywać co jedną godzinę, przez cała dobę - czyli 24h/7 dni w tygodniu.

  Pytanie 5
  Prosimy o doprecyzowanie rodzajów (kolor, ilość warstw itp.) materiałów higienicznych jakie ma dostarczyć wykonawca (ręczniki, papier, mydło)?

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie precyzuje rodzajów (kolor, ilość warstw itp.) materiałów higienicznych, jakie ma dostarczyć wykonawca – ręczniki i papier muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie.

  Pytanie 6
  Proszę o podanie i wyszczególnienie terenów zewnętrznych z metrażem i częstotliwością na: utwardzone, zielone i do wykaszania?

  Odpowiedź:
  Tereny zewnętrzne są wykazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 5 do SIWZ wraz z mapkami pokazującymi lokalizację. Chodniki to 4431,2 m2 – zależy nam na bieżącym utrzymywaniu czystości, a w okresie zimowym odśnieżanie i odladzanie całodobowo dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z lotniska, tereny zielone – 5365,2 m2, częstotliwość koszenia uzależniona od warunków atmosferycznych, należy utrzymywać porządek i wygląd estetyczny, trawa nie wyższa niż 20 cm.

  Pytanie 7
  Po czyjej stronie ciąży koszt za odpady? Jeśli ciąży to za jakie odpowiada wykonawca?

  Odpowiedź:
  Zamawiający posiada umowę na wywóz odpadów komunalnych oraz opakowań z terenu lotniska. Po stronie wykonawcy mogą się zdarzyć odpady mokre (np. trawa po skoszeniu).

  Pytanie 8
  Jaka jest metraż powierzchni do odśnieżania?

  Odpowiedź:
  Powierzchnie do odśnieżania to chodniki 4431,2 m2 zgodnie z zakresem odpowiedzialności.

  Pytanie 9
  Po czyjej stronie jest uzupełnianie w worki koszy na śmieci lub niszczarek? Jeśli po stronie wykonawcy to proszę podać: ilość, rozmiar i lokalizację.

  Odpowiedź:
  Uzupełnianie worków będzie stanowić obowiązek Wykonawcy. Szczegółowe zestawienie przekazujemy w załączonym pliku: wyp-pom.xls

  Pytanie 10
  Proszę o podanie rodzajów nawierzchni oraz metrażu z podziałem na lokalizacje.

  Odpowiedź:
  Zgodnie z SIWZ. Szczegółowe zestawienie podziału posadzek przekazujemy zainteresowanym oferentom. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres s.kurowski@airport.gdansk.pl. Na załączonym rysunku P_929_A_PO_P_01_203, nawierzchnia oznaczona jako P-03c i P-03cC, opisana jako wykładzina dywanowa, zastąpiona została parkietem przemysłowym Merbau, wykończonym metodą olejowania.

  Pytanie 11
  Czy wymagana jest usługa prania dywanów? Jeśli tak to proszę podać: częstotliwość, metraż i lokalizację.

  Odpowiedź:

  Zamawiający wymaga czyszczenia dywanów i wykładzin zgodnie z SIWZ. Szczegółowe zestawienie podziału posadzek przekazujemy zainteresowanym oferentom. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres s.kurowski@airport.gdansk.pl.

   


  Pytanie 12
  Czy usługa polimeryzacji ma być wykonywana? Proszę o podanie ilości i częstotliwości wykonywania usługi.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wymaga takiej usługi.

  Pytanie 13
  Czy sprzątamy windy? Jeśli tak to poproszę o lokalizację, częstotliwość i metraż.

  Odpowiedź:
  Wskazane w SIWZ.

  Pytanie 14
  Czy sprzątamy schody ruchome? Jeśli tak to poproszę o metraż.

  Odpowiedź:
  Tak. Łączna powierzchnia schodów ruchomych w terminalu pasażerskim T-2 to ok. 42,7 m2.

  Pytanie 15
  Proszę o podanie metrażu okien i częstotliwości ich mycia z określeniem jaki z nich wymaga użycia sprzętu specjalistycznego.

  Odpowiedź:
  W Termninalach T-2 i T-1 całkowita powierzchnia okien liczona dwustronnie to 4328 m2, z tego 25% jest myta co 4 miesiące, a pozostałe co 6 miesięcy. W ocenie Zamawiającego realizacja Zamówienia nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu alpinistycznego. W obowiązkach Wykonawcy leży dobranie takich środków i metod, aby wykonanie Zamówienia było możliwe i bezpieczne. Powierzchnia okien w pozostałych obiektach, zgodnie z poniższym zestawieniem:
  Biurowiec Cargo –524,4 m 2
  Magazyn Cargo –71 m2;
  Brama Główna –145,2 m2;
  Baza Techniczna - 204 m2;
  Strażnica SOL –148,4 m2;
  Strażnica ZLSP –28,4 m2;
  Budynek Zarządu – 430 m2;
  Budynek TOS – 111 m2


  Pytanie 16
  Czy myjemy zmywarki do naczyń? Jeśli tak to poproszę o ilość.

  Odpowiedź:
  Nie wymagamy.

  Pytanie 17
  Czy są jakieś wymagania sprzętowe dotyczące terenów zewnętrznych i wewnętrznych? Jeśli tak to proszę podać jakie.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie stawia wymagań sprzętowych jednak z uwagi na ilość i rozległość terenu Wykonawca musi zabezpieczyć się w sprzęt mechaniczny, aby sprostać postawionym zadaniom. Wykonawca ma obowiązek ciągłego odśnieżania/odladzania chodników przy opadach śniegu 24 h/dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo przemieszczających się pasażerów i pracowników lotniska.

  Pytanie 18
  Proszę o podanie ilości, rodzajów i modeli podajników do mydła, ręczników i papieru toaletowego ze wskazaniem na ich parametry oraz lokalizację.

  Odpowiedź: Szczegółowe zestawienie przekazujemy w załączonym pliku: wyp-pom.xls oraz wyp-laz.zip


  Pytanie 19

  Czy zamawiający określa ilości osób na poszczególnych zmianach w poszczególnych lokalizacjach?

  Odpowiedź:
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia wykonywania usługi w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy, przez co najmniej 67 pracowników. Ponadto z chwilą zwiększenia powierzchni wewnętrznych podlegających umowie Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kolejnych osób wykonujących usługę, w ten sposób, że na każde 750 m2 powierzchni przypadać będzie 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy.

  Organizacja pracy pracowników wykonawcy, w tym podział pomiędzy poszczególne zmiany, ma zapewnić prawidłowe wykonywanie zamówienia ze względu na wymagania SIWZ i specyfikę pracy lotniska w ciągu doby i w poszczególnych miesiącach i stanowi obowiązek wykonawcy.

  Liczba osób świadczących usługę w poszczególnych lokalizacjach musi być wystarczająca dla zapewnienia należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności powinna być proporcjonalna do zakresu czynności, które zgodnie z umową mają być wykonywane w danej lokalizacji i częstotliwości.


  Pytanie 20
  Czy jest do dyspozycji wykonawcy przewidziane pomieszczenie do przechowywania sprzętu sprzątającego dotyczącego terenów zewnętrznych i wewnętrznych? Jeśli tak proszę o podanie lokalizacji na obiektach.

  Odpowiedź:
  Tak, do dyspozycji wykonawcy będą pomieszczenia w piwnicy Terminala T2 – do uzgodnienia z wybranym wykonawcą.

  Pytanie 21
  Jakie wymagania stawia zamawiający odnośnie osób zatrudnionych przez wykonawcę? Proszę podać jakie.

  Odpowiedź:
  Osoby realizujące umowę z ramienia Wykonawcy muszą spełniać wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w Załączniku nr 11 do SIWZ, zatytułowanym Zasady dopuszczenia pracowników i sprzętu wykonawcy do robót na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, oraz w wymienionych w tym załączniku instrukcjach.

  Pytanie 22
  Proszę o podanie orientacyjnej ilości osób przebywających na poszczególnych obiektach z podziałem na pracowników i gości Portu Lotniczego

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie posiada takich informacji. Na terenie Portu Lotniczego Gdańsk pracuje około 2000 osób, Port Lotniczy Gdańsk obsługuje ponad 4,3 mln pasażerów rocznie.

  Pytanie 23
  Proszę o informację czy Wykonawca może ograniczyć się do zaznaczenia ogólnego oświadczenia dotyczącego spełniania kryteriów kwalifikacji (JEDZ, Część IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja ) w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zamierza zmieniać treści ogłoszenia o zamówieniu ani SIWZ we wskazanym zakresie.


  Pytanie 24
  Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach
  W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ we wskazanym zakresie.


  Pytanie 25
  Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenia o których mowa we Wzorze umowy, §2 ust. 11 będą udostępnione Wykonawcy bezpłatnie.

  Odpowiedź:
  Potwierdzamy, że pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i socjalne, o których mowa w § 2 ust. 11 Wzoru umowy, będą udostępniane Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy nieodpłatnie.

  Pytanie 26
  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej także „Pzp”), niniejszym wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wykreślenie postanowień przewidujących możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.
  Uzasadnienie
  Wykonawca sygnalizuje, że z obserwacji rynku zamówień publicznych wynika, iż jeżeli zamawiający przewidują możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie aktualnego przepisu art. 24 ust. 5 pkt. 2 Pzp (do dnia 27 lipca 2016r. przesłanka ta była ujęta w obecnie uchylonym art. 24 ust. 2a Pzp), to takie postępowanie jest naznaczone licznymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej, które w sposób znaczący przedłużają procedurę prowadzonego postępowania i mogą zagrozić powodzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia. Z obserwacji Wykonawcy wynika, iż schemat działania oferentów jest następujący:
  1) po podjęciu przez Zamawiającego decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą, składa pierwsze z serii odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej także „KIO”) twierdząc, że konkurent poważnie naruszył obowiązki zawodowe, podając przykłady tych rzekomych naruszeń,
  2) w wyniku takiego odwołania KIO wydaje wyrok, w którym może stwierdzić faktyczne dopuszczenie się przez wykonawcę naruszenia obowiązków zawodowych – w takim wypadku KIO unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny oferto, w tym przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania od danego wykonawcy wyjaśnień w celu ustalenia czy przeprowadzone zostało postępowanie naprawcze przez danego wykonawcę (przed ewentualnym wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania, zamawiający ma obowiązek ocenić przedstawione przez wykonawcę dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp),
  3) w wyniku takiego wezwania wykonawca składa stosowne wyjaśnienia, Zamawiający dokonuje oceny tych wyjaśnień i albo wybiera ponownie, jako najkorzystniejszą ofertę tego wykonawcy, uznając że doszło do skutecznego przeprowadzenia postępowania naprawczego (self-cleaning) przewidzianego w art. 24 ust. 8 w zw. z ust. 9 Pzp – wtedy kolejne odwołanie do KIO na tę decyzję Zamawiającego składa wykonawca, którego oferta nie była ofertą najkorzystniejszą, lub w sytuacji uznania, że postępowanie naprawcze nie zostało przeprowadzone należycie odwołanie do KIO składa wykluczony wykonawca.
  Ocenić należy, że fakultatywna przesłanka wykluczenia przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, podobnie jak obowiązująca od 28 lipca 2016r. przesłanka z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, są bardzo nieostre, podobnie jak trudna do jednoznacznej oceny jest procedura naprawcza przewidziana w powyższym zakresie, zaś stosowanie w praktyce przedmiotowych przepisów, przy aktualnym braku stosownych opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (w myśl art. 154c Pzp), niesie z sobą jedynie wątpliwości i obstrukcję postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Omawiane w niniejszym piśmie przesłanki wykluczenia mają swoje źródło w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako: dyrektywa).
  W art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy przewidziano:
  Instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:
  (…)
  c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych środków, że wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość;
  (…)
  g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji;

  Przesłanka określona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstawę dla wprowadzenia w ustawie Pzp przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, natomiast określona w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
  Już z samego zestawienia przepisów dyrektywy i odpowiadającym im przepisów ustawy Pzp wyłania się znaczna swoboda implementacyjna polskiego ustawodawcy. Przykładowo, pojęcie „w istotnym stopniu” (art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp) nie zostało zdefiniowane ani w dyrektywie, ani w prawie krajowym.
  Wątpliwości w powyższym zakresie wyraża również doktryna. Obawy jakie pojawiły się jeszcze przed implementacją dyrektywy do prawa krajowego, pozostają niestety w dalszym ciągu aktualne:
  „Warto zwrócić uwagę, że omawiana dyrektywa 2014/24/UE wyodrębnia dodatkową podstawę dotyczącą zasadniczo nienależytego wykonania umowy. Siódma podstawa wykluczenia dotyczy bowiem wykonawcy, który wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnianiu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne lub innej umowy z zamawiającym, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania takiej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji.
  (…)
  Wszystkie wymienione powyżej podstawy wykluczenia uwzględniające takie pojęcia, jak: wina czy zaniedbanie, wymagają doprecyzowania przez ustawodawcę krajowego, jednak przy uwzględnieniu celu dyrektywy 2014/24/UE i dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE m.in. w cytowanej sprawie C-465/11Forposta SA. W praktyce istnieje wiele rozbieżności dotyczących zakresu pojęciowego wskazanych terminów. Problem wynika z tego, że regulacje dotyczące wykluczenia z przetargu mają mieszany charakter – z jednej strony pełnią funkcję swojego rodzaju sankcji, a z drugiej strony odnoszą się do czynności podejmowanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej objętej regulacjami prawa prywatnego. Zasadniczo pojęcie winy odnosi się tradycyjnie do sfery prawa karnego i wiąże się z działaniem osoby fizycznej. Tymczasem wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego są nie tylko osoby fizyczne. Wydaje się potrzebne doprecyzowanie zakresu pojęciowego strony podmiotowej tych podstaw wykluczenia – jeśli nawet nie w prawie krajowym, to poprzez zapewnienie jednolitej praktyki orzeczniczej lub w drodze komunikatów interpretacyjnych, ponieważ proces implementacji nie kończy się na wydaniu ustawy, a obejmuje również etap stosowania prawa.
  (…)
  Jednym z istotnych zagadnień przy regulowaniu instytucji tzw. self-cleaning jest konieczność respektowania zasady równego traktowania i przejrzystości. W tej sytuacji powierzenie zamawiającym oceny wyników podjętych środków naprawczych może doprowadzić do niejasności odnośnie sytuacji prawnej konkretnego wykonawcy. W jednym postępowaniu przetargowym może on zostać zweryfikowany pozytywnie, natomiast inny zamawiający może odmiennie ocenić poziom uzyskanej rzetelności.
  (…)
  Zadaniem ustawodawcy krajowego jest natomiast uregulowanie procedury dotyczącej ocennych podstaw wykluczenia np. w związku z nienależytym wykonaniem poprzedniej umowy o zamówienie publiczne. W praktyce często sporna jest ocena należytości wykonanej umowy o zamówienie publiczne i wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego może nie mieć przekonania o zaistnieniu przedmiotowej podstawy wykluczenia. Zadaniem regulacji krajowych jest zatem wybór drogi stosownego postępowania zamawiającego np. poprzez złożenie zawiadomienia o zamiarze wykluczenia z jednoczesnym umożliwieniem wykonawcy w rozsądnym terminie przedstawienia dowodów potwierdzających podjęcie środków naprawczych.”
  [tak: Aleksandra Sołtysińska, Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tle dyrektyw europejskich, PZP 2016, Nr 2].
  Mając na uwadze powyższe oraz piętrzące się wątpliwości, za zasadne uznać należy odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 4 Pzp, albowiem pozostawienie omawianych przesłanek w treści SIWZ i ogłoszenia, niewątpliwie:
  - pozostawia po stronie wykonawców liczne wątpliwości interpretacyjne, co prawdopodobnie będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie liczby złożonych ofert,
  - skutkować może przedłużeniem całej procedury przetargowej o nie mniej niż kilka miesięcy oraz najczęściej koniecznością dwukrotnego prowadzenia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  - w braku orzecznictwa Krajowej Izby odwoławczej i opinii Prezesa Urzędu Zamówień publicznych odnośnie wykładni pojęć: „poważne naruszenie obowiązków zawodowych” i „istotnego stopnia” niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie przyczynia się do umacniania zasady przejrzystości oraz zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ we wskazanym zakresie.

  Pytanie 27
  W trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymienił w warunkach udziału w postępowaniu m.in. zdolność techniczną lub zawodową, którą zamierza ocenić na podstawie wykazu wykonanych usług. Wymóg postawiony przez Zamawiającego to co najmniej jedna usługa zrealizowana w czasie ostatnich 3 lat, polegająca na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni łącznej jednego budynku minimum 32 000m2, realizowana przez co najmniej 12 miesięcy i za kwotę minimum 400 OOO zł brutto. Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmiany w tym zapisie i dopuszczenie do postępowania oferentów, którzy zrealizowali zamówienie dotyczące łącznej powierzchni 32 000m2 przy czym powierzchnia ta może sumować większą ilość budynków w ramach tej samej usługi. Warto przypomnieć, że Zamawiający przychylił się do podobnej prośby w 2012 roku i zgodził się na wprowadzenie zapisu, na mocy którego akceptowane są także referencje obejmujące kilka budynków o wskazanej powierzchni w ramach jednej umowy.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ we wskazanym zakresie.

  Pytanie 28

  Wnoszę o modyfikację Warunków udziału w postępowaniu dotyczących Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający określił, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonują lub wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wszystkie zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej (…). Określenie wszystkie zamówienia jest nieprecyzyjne, a w związku z tym nie odpowiada zapisom art. 22 ust. 1a, który wymaga od Zamawiającego aby warunki udziału w postępowaniu były proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Ponadto Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy aby wszystkie wykonane zamówienia były dotyczyły usług utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej. Jest to rażące ograniczenie konkurencji. W związku z powyższym proszę o określenie ilości wymaganych usług.

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ we wskazanym zakresie.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonują lub wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wszystkie zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej, w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o łącznej powierzchni sprzątania jednego budynku minimum 32.000 m2, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, a jego wartość za 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) netto.

  Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że dla wykazania spełnienia przytoczonego warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest wykazanie wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, jednego zamówienia polegającego na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o łącznej powierzchni sprzątania jednego budynku minimum 32.000 m2 - o ile Wykonawca w tym okresie nie dopuścił się nienależytego wykonania innych zamówień polegających na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej. Natomiast nienależyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie referencyjnym chociażby jednego zamówienia polegającego na utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej będzie skutkowało niespełnianiem przez Wykonawcę przytoczonego wyżej warunku udziału w postępowaniu.