Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  Data publikacji: 2018-01-12
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  dotyczy: „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY”

  WYJAŚNIENIE 3

  Pytanie 29
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż w sytuacji w której Wykonawca składający ofertę nie posiada jeszcze zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, skutecznym dla zachowania ważności oferty będzie wykazanie się zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających ostatni rok obrotowy.
  Taki stan rzeczy wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ we wskazanym zakresie. Jednocześnie informujemy, że stosownie do Rozdziału IV.B pkt 3 SIWZ jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  Pytanie 30
  W związku z tym że utrzymanie terenów zielonych jest objęte inną stawa podatku Vat prosimy o zmianę formularza ofertowego w pozycji dot. stawki oraz kwoty brutto na dwie pozycje dot. terenów wewnętrznych I terenów zewnętrznych.

  Odpowiedź:
  W opracowanym przez Zamawiającego wzorze formularza oferty pozostawiono wolne miejsce na wpisanie stawki podatku od towarów i usług. W polach formularza dotyczących stawki podatku od towarów i usług należy wpisać stawki podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w polach dotyczących kwoty podatku od towarów i usług oraz ceny brutto należy podać odpowiednio kwotę podatku oraz cenę brutto obliczone przy uwzględnieniu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług.


  Pytanie 31
  Prosimy o uszczegółowienie powierzchni, które należy podać w formularzu jako ceny jednostkowe lub o uzupełnienie przez Zamawiającego formularza cenowego w pozycji : powierzchnia.
  1. Pozycja Terminal T1.
  Czy w pozycji „piwnice” należy uwzględnić również powierzchnię U1.45 Pomieszczenie SG czy też w kolumnie dotyczącej wszystkich pomieszczeń Straży Granicznej i Urzędu Celnego?
  Które pomieszczenia mamy traktować jako pomieszczenia Centrum Bezpieczeństwa?
  Które pomieszczenia wchodzą w skład pomieszczeń maszynowni? Prosimy o podanie tych powierzchni.
  Do jakiej kategorii należą pomieszczenia Kontroli SOL?
  Do jakiej kategorii należą kabiny paszportowe?
  W załączniku II Pietro w numerze pomieszczenia 02.26a Biuro UC podana jest wartość powierzchni 2.26a? Prosimy o podanie wielkości tego pomieszczenia?
  2. Pozycja Pomieszczenia Budynku Administracyjnego.
  Czy chodzi o wszystkie pomieszczenia zawarte w załączniku jako Zestawienia powierzchni Budynek Zarządu?
  3. Pozycja Pomieszczenia budynku Cargo.
  Czy skład metrażu tego budynku wchodzi również terminal Cargo? Jeśli nie prosimy o wskazanie do której części budynku należy?
  W samym budynku Cargo nie ma wyszczególnionej pozycji piwnica , a w formularzu ofertowy jest pozycja „Sanitariaty (w tym sanitariaty w piwnicy budynku Cargo)” prosimy o wskazanie , których powierzchni to dotyczy?
  4. Pozycja Pomieszczenia Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Lotniska
  W którym punkcie formularza ofertowego należy uwzględnić pomieszczenie Komendanta ZLSP?
  5. Pozycja Pomieszczenia Działu Eksploatacji w budynku Bazy Technicznej A
  W formularzu ofertowym znajduje się pozycja pomieszczenie Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji , prosimy o podanie na wykazie, które to pomieszczenie?
  Do której powierzchni w formularzu ofertowy należą pomieszczenia archiwum?
  Do której powierzchni w formularzu ofertowy należą suszarni odzieży oraz jadalnia?
  6. Pozycja Pomieszczenia TOS-u
  Czy w skład powierzchni „pomieszczenia biurowe Działu Operacyjnego oraz Teleinformatyków” wchodzą wszystkie pozostałe pomieszczenia z zestawienia powierzchni oprócz pozycji łazienki o powierzchni 3,6m2?
  7. Pozycja Brama główna oraz jej otoczenie
  Czy łączna powierzchnia tego terenu to powierzchnia łączna 145,8m2 + teren chodnika 127 m2, zgodnie z zestawieniem powierzchni?
  8. Pozycja Terminal T2
  Czy w skład pozycji “Piwnica” wchodzą również pomieszczenia toalet oraz Straży Granicznej I Urzędu Celnego ?

  Odpowiedź:
  Ad.1
  Powierzchnię U1.45 Pomieszczenie SG czy należy uwzględnić w kolumnie Straży Granicznej i Urzędu Celnego. Pomieszczenia Centrum Bezpieczeństwa to Pom. 01.33. Brak powierzchni w kategorii „pomieszczenia maszynowni”. Pomieszczenia Kontroli SOL to pomieszczenia VIP i Executive Lounge. Kabiny paszportowe należą do kategorii SG i UC (na pierwszym piętrze T1). Pomieszczenie 02.26a Biuro UC ma powierzchnię 2.36 m2.
  Ad.2
  Pomieszczenia Budynku Administracyjnego - to pomieszczenia oznaczone jako Port Lotniczy.
  Ad.3
  Pozycja Pomieszczenia budynku Cargo. Potwierdzamy, w skład metrażu tego budynku wchodzi również terminal Cargo. W tabeli jest pozycja ‘piwnica’ - nr 4,5,6 wraz z przyległym holem i schodami.
  Ad.4
  Pomieszczenie Komendanta ZLSP należy uwzględnić w pozycji Pomieszczenia w piwnicy Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej (przedsionek z WC i szatnią zaplecza siłowni).
  Ad.5
  Pomieszczenie z-cy kierownika działu eksploatacji opisane jest w Opisie przedmiotu zamówienia – pkt. 5f. Pomieszczenie archiwum jest przypisane do pozycji korytarze. Pomieszczenia suszarni i jadalni jest przypisane do pomieszczenia kierowców.
  Ad.6
  Tak.
  Ad.7
  TAK – na bramie głównej należy sumować powierzchnie wew. I zew.
  Ad.8
  Nie.