Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców.

  Pytanie 1
  W dokumentacji część elektryczna zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji przyłącza kablowego 2xYAKY 4x120 do tablicy TZ-3 oraz 2xYAKY 4x240 do tablicy TZ-4. Czy odcinek pod istniejącym pasem startowym należy wykonać w otwartym wykopie jak jest pokazane na planie sytuacyjnym?
  Biorąc pod uwagę, że przejście kanału deszczowego pod istniejącym pasem startowym należy zrealizować przewiertem o do tego celu zaprojektowano komory: startową i odbiorową, które należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem konstrukcyjnym, zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o wskazanie sposobu ułożenia kabli na w/w odcinku.
  Odpowiedź
  Odcinki kabli 2xYAKY 4x120 oraz 2xYAKY 4x240 biegnące pod istniejącym pasem startowym należy ułożyć w istniejącym kanale ciepłowniczym.

  Pytanie 2
  W wyniku przeprowadzonej analizy na rynku dostawców rur polimerobetonowych o parametrach przedstawionych w Państwa materiałach przetargowych stwierdzamy, iż jedynym dostawcą tego typu asortymentu jest firma Meyer i produkty ich licencji. Sytuacja ta wyklucza pozostałe firmy jako potencjalnych dostawców rur co jest sprzeczne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Prosimy o ponowną analizę dotyczącą wymagań stawianych wyrobom z polimerobetonu lub ewentualnie zmianę ich na inny typ.
  Odpowiedź
  Firma Mayer sprzedała licencję na produkcję swoich wyrobów wielu niezależnym firmom (również w Polsce). Oferowanie produktów wytwarzanych na bazie licencji przez odrębne podmioty gospodarcze nie jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. Stosowanie technologii wymaganej w SIWZ uzasadnione jest parametrami technicznymi zaprojektowanych instalacji.

  Pytanie 3
  W związku z brakiem do dnia dzisiejszego na Nasze pytanie skierowane do Państwa w dniach: 05.01.2010r. znak pisma PO/MS/48/2010, 06.01.2010 znak pisma PO/MS/97/2010, 07.01.2010 znak pisma PO/MS/130/2010 oraz 08.01.2010 znak pisma PO/MS/136/2010 prosimy o przedłużenie składania ofert, gdyż czas który pozostał do złożenia oferty tj. 22.01.2010 jest zbyt krótki aby dokonać pełnej analizy technicznej przedmiotu zamówienia. Zawarte w materiałach przetargowych rozwiązania techniczne są obarczone dużym ryzykiem wykonawczym i finansowym. Uzyskanie odpowiedzi na w/w pisma pozwolą Nam w sposób prawidłowy i rzetelny na przygotowanie oferty cenowej. W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić fakt, iż zastosowanie rur przewiertowych polimerobetonowych o profilu V-kształtnym gruszkowym obarczone jest nieuzasadnionym technicznie rozwiązaniem, które niesie za sobą zwiększony nakład finansowy inwestycji oraz bardzo duże trudności technologiczne w realizacji przedmiotu zamówienia.
  Odpowiedź
  Dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi wyjaśnieniami jest poprawna z punktu widzenia inżynierskiego i zawiera uzasadnione rozwiązania techniczne.

  Pytanie 4
  W Specyfikacji Technicznej określono materiał do przecisku pod płytą pasa startowego, a mianowicie:
  2.10.Rury z polimerobetonu
  Rury z polimerobetonu o następujących właściwościach fizycznych:
  - Ciężar właściwy 2,3 g/m3
  - Moduł sprężystości przy ściskaniu 28000 N/mm2
  - Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min.15N/mm2
  - Wytrzymałość na ściskanie min.80 N/mm2
  - Ścieralność poniżej 0,2 mm/10000 cykli zmian obciążeń (wg testu Darmsztad)
  - Chropowatość max.0,1 mm
  - Materiał żywica poliestrowa
  - Minimalne grubości ścianek dla rud do przecisku i do wykopu otwartego z wyprofilowaną fabrycznie kinetą o przekroju latawcowym wg ATV 110 o średnicach:
  Dn 500÷800-80mm
  Dn 1000-92 mm
  Dn 1200-141 mm
  Dn 1400-160 mm
  Dn 1600-170 mm
  - Dla rury Dn 1400 maksymalna siła przeciskowa wynosi 7400 kN.
  W związku z dużymi zastrzeżeniami profesjonalnych firm wykonujący mikrotuneling/opinia w załączeniu/do zastosowanego materiału, prosimy o rozszerzenie asortymentu materiałów dopuszczonych do wbudowania w mikrotunelingu pod płytą pasa startowego lub dopuszczenie do zastosowania innych rozwiązań technicznych.
  Odpowiedź
  Mikrotunelowanie należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Jest to standardowy przewiert w oparciu o rury o okrągłym profilu zewnętrznym i wewnętrznym z kinetą V o profilu latawcowym.

  Pytanie 5
  Zbiorniki retencyjne dla zlewni nr 3 i 4 w specyfikacji technicznej mają opisana określoną pojemność, natomiast pojemność wynikająca z objętości zaprojektowanych zbiorników z rur dn 2760 jest znacznie mniejsza. Prosimy o potwierdzenie jaka ma być retencja i ewentualne dostarczenie dokumentacji zamiennej na zbiorniki.
  Odpowiedź
  Wymiary zbiorników (zlewnia 3 i 4 )wykonanego z rur o średnicy nominalnej DN2700 przedstawionych na rysunkach w projekcie są prawidłowe. Rozbieżności w pojemnościach wynikają z błędu edytorskiego. Wartość pojemności ma być wynikiem wymiarów określonych na rysunkach przy zastosowaniu rur GRP o średnicy nominalnej DN2700. Zgodnie z rysunkami całkowite pojemności zbiorników wynoszą:
  Zlewnia 3: 2632m3
  Zlewnia4: 1808m3

  Pytanie 6
  W projekcie wykonawczym TOM I „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (Zlewnia nr 3 i 4) na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy, w zestawieniu studzienek dla następujących studni tj. D3.6, D3.7, D3.8,D1, D3.10.1, D4.7 w opisie widnieje opis Wg oddzielnego opracowania. Czy w/w studnie stanowią przedmiot zamówienia, jeżeli tak to prosimy o podanie dla nich parametrów technicznych.
  Odpowiedź
  Studnie o numerach D3.6, D3.7, D3.8 wchodzą w zakres zamówienia. Pozostałe studnie tj. D1, D3.10.1, D4.7, nie wchodzą w zakres Zamówienia.

  Pytanie 7
  W opisie technicznym do dokumentacji podano, iż następujące elementy D3.6, D3.7, D3.8, D1, D3.10.1, D4.7 są wg oddzielnego opracowania. Czy powyższe elementy są w zakresie wyceny Wykonawcy? Jeżeli tak to proszę o podanie charakterystyki tych elementów.
  Odpowiedź
  Studnie o numerach D3.6, D3.7, D3.8 wchodzą w zakres zamówienia. Pozostałe studnie tj. D1, D3.10.1, D4.7, nie wchodzą w zakres Zamówienia.