Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie infrastruktury drogi startowej do wymagań II kategorii lotniskowej

  Data publikacji: 2013-04-24
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  w trybie negocjacji z ogłoszeniem

  na usługę pod nazwą

  „Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie
  infrastruktury drogi startowej do wymagań II kategorii lotniskowej ”


  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  tel. +48 58 348 11 54, faks +48 58 345 22 83
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422
  NIP: 5220010256, Regon: 010365722
  Kapitał zakładowy: 125 290 000,00 PLN
  Zarząd: Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu, Marzenna Krefft – Wiceprezes Zarządu

  ROZDZIAŁ I
  TRYB I PODSTAWY PRAWNE ZAMÓWIENIA, INFORMACJE WPROWADZAJĄCE,
  MIEJSCE I TERMIN NEGOCJACJI

  1. Port Lotniczy Gdańsk spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, zaprasza do składania Wniosków o dopuszczenie do negocjacji, które odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Słowackiego 200 w dniach 13 - 17 maja 2013 roku.
  2. Wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i innymi żądanymi przez Zamawiającego dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu należy złożyć najpóźniej do dnia 10 maja 2013 roku do godz. 10:00 W siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.
  3. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji: +48 (58) 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
  telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Bank prowadzący konto Zamawiającego
  Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
  Nr rachunku bankowego Zamawiającego: PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834
  4. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 roku z późniejszymi zmianami w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
  5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  ROZDZIAŁ II
  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie infrastruktury istniejącej drogi startowej do wymagań II kategorii lotniskowej w Porcie Lotniczym w Gdańsku.
  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45235200-5 Roboty w zakresie budowy pasów startowych,
  45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk,
  45235311-6 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg do kołowania,
  45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych.
  2. Główne miejsce usługi:
  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Kod NUTS PL633.
  3. Na przedmiot zamówienia składa się:
  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej (w tym: projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz BIOZ, a także szczegółowego harmonogramu realizacji robót) dostosowania do II kategorii lotniskowej istniejącej drogi startowej o długości 2800 m i szerokości 45 m wraz z poboczami utwardzonymi 2x7,0 m. W dokumentacji należy uwzględnić poszerzenie poboczy do 2x7,5 m, podwyższenie nośności nawierzchni do 70 PCN, wyposażenie DS w oświetlenie nawigacyjne dla II kategorii lotniskowej wraz z niezbędną infrastrukturą zasilania w zgodności z wymaganiami Załącznika 14 ICAO oraz kompatybilności z istniejącym systemem sterowania (zalecane jest zastosowanie technologii niskiego stałego prądu, z inteligentnymi, adresowalnymi oprawami LED, w układzie szeregowym strony pierwotnej), wyposażenie DS w system ICEALERT (dane ze stacji pomiarowo – monitorujących muszą być przesyłane do biura służb zimowego utrzymania oraz biura dyżurnego Portu Lotniczego) oraz dostosowanie niwelety do stanu zgodności z aneksem 14 ICAO.
  Zamówienie obejmuje:
  1.1. Wykonanie wielobranżowej wariantowej koncepcji wykonania oświetlenia nawigacyjnego i remontu DS uwzględniając czynnik operacyjności lotniska (prace remontowe „pod ruchem”). Koncepcja uwzględni, opracowane przez ITWL Warszawa, wyniki badań nawierzchni, jej stan techniczny oraz zalecenia dotyczące regulacji stosunków gruntowo – wodnych w obszarze istniejącej drogi startowej.
  1.2. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu wariantów operacyjnych i etapów remontu DS (jak w punkcie 1.) na długości 2800 m.
  1.2.1. Koncepcja musi zawierać operacyjne aspekty prowadzonych prac modernizacyjnych DS dla kolejnych faz modernizacji (remontu).
  1.2.2. Koncepcja musi zawierać rozwiązania zapewniające ciągłość eksploatacyjną lotniska – umożliwiającą starty, lądowania i kołowania samolotów kodu C (Boeing B 737-900, Airbus 320).
  1.2.3. Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja (wariant remontu nawierzchni DS) z ewentualnymi uwagami i dodatkowymi wymaganiami stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego.
  1.3. Wykonanie harmonogramu realizacji robót związanych z modernizacją DS dla każdego etapu i wariantu, na etapie projektu koncepcyjnego.
  1.4. Wykonanie projektu budowlanego, który będzie zawierać wytyczne technologiczne prowadzenia robót modernizacyjnych uwzględniające warunki operacyjności lotniska dla wariantu wybranego na etapie projektu koncepcyjnego. Wykonawca projektu, w porozumieniu z Zamawiającym, uzgodni z wykonawcą modernizacji (wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym) możliwości techniczne, technologiczne i czasowe realizacji robót „pod ruchem”.
  1.5. Wykonanie (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) Raportu Oddziaływania na Środowisko (ROŚ) lub aneks do ROŚ, w zakresie uzgodnionym wcześniej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ) na podstawie Karty Informacyjnej Inwestycji, dla wariantu modernizacji DS zatwierdzonego przez Zamawiającego.
  1.5.1. Projekt budowlany – uwzględniający ewentualne uwagi RDOŚ – będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
  2. Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, oraz szczegółowymi harmonogramami realizacji robót, które będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
  3. Wykonanie, na podstawie przyjętej przez Zamawiającego koncepcji i w oparciu o ustalenia Planu Generalnego Lotniska, symulacji dynamicznej ruchu samolotów dla wybranego wariantu modernizacji DS (założenia do symulacji uzgodni Zamawiającym).

  Realizując dokumentację techniczną, jako podstawowe założenia realizacyjne inwestycji należy uwzględnić poniższe wymagania :
  1. pełne utrzymanie operacyjności Portu Lotniczego Gdańsk w całym okresie wykonywania prac modernizacyjnych,
  2. maksymalny, całkowity koszt modernizacji i dostosowania drogi startowej do II kategorii to
  40 000 000 zł netto,
  3. realizacji modernizacji w godzinach nocnych od godz. 24°° do godz. 5°°.

  ROZDZIAŁ III:
  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
  1) Projekt koncepcyjny – 2 miesiące od podpisania Umowy.
  2) Projekt budowlany – 3 miesiące po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu koncepcyjnego, ale nie później niż 2 grudnia 2013 roku.
  3) Projekt wykonawczy – 3 miesiące po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu Budowlanego i podpisaniu Umowy z wykonawcą modernizacji.

  ROZDZIAŁ IV: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonują lub wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
  a. co najmniej dwa projekty budowlane nawierzchni lotniskowych o powierzchni min. 150 000 m2 każdy .
  b. co najmniej jeden projekt budowlany dostosowania infrastruktury lotniskowej dla min. II kategorii lotniska.
  2) w zakresie posiadania zasobów – skierują do realizacji niniejszego Zamówienia:
  a. w zakresie zarządzania projektem, Głównego Projektanta, który posiada min. 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami lotniskowymi.
  b. w zakresie realizacji, Projektantów branżowych, którzy posiadają min. 3-letnie doświadczenie projektowe (z uwzględnieniem min. jednego projektu lotniskowego).
  3) w zakresie sytuacji finansowej:
  a. posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
  b. Posiadają ubezpieczenie OC na kwotę min. 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
  2. Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V niniejszego ogłoszenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  ROZDZIAŁ V: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawia:
  1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, według Załącznika nr 2,
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami wobec właściwego organu podatkowego i oddziału ZUS - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  4) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru Załącznika nr 3;
  2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy, doświadczenia I zasobów oraz, że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:
  1) wykaz prac projektowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie - według Załącznika nr 4;
  2) oświadczenia o współpracy, według wzoru Załącznika nr 5
  3) kopię aktualnego ubezpieczenia OC na kwotę min. 1 000 000 zł
  4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 100 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  4. Forma dokumentów:
  1) dokumenty są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
  2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
  5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

  ROZDZIAŁ VI:
  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Mariusz Sulkowski, telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83,
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli dokumenty przekazywane są faksem każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

  ROZDZIAŁ VII:
  OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniższej łącznej ceny brutto oferowanej za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

  ROZDZIAŁ VIII:
  INFORMACJE DODATKOWE

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  ROZDZIAŁ VIII: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA
  1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Nr 1
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Nr 2
  3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Nr 3
  4. Wykaz wykonanych prac projektowych – Wzór – Nr 4

  Edytowalne Załączniki do niniejszego ogłoszenia są dostępne tutaj:

  >> PLIK DO POBRANIA <<