Gdańsk -0 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie oświetlenia osiowego (dla warunku widzialności RVR ≤ 350 m ) na drogach kołowania i płytach postojowych

  Data publikacji: 2015-03-18
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  na

  „Wykonanie oświetlenia osiowego (dla warunku widzialności RVR ≤ 350 m )
  na drogach kołowania i płytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy”


  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  1. Na Przedmiot Zamówienia składa się wykonanie robót montażowych systemu świetlnego dostosowującego istniejący system świetlny dróg kołowania do wymagań dla operacji w CAT II przy RVR ≤ 350m, dla Portu Lotniczego im Lecha Wałęsy w Gdańsku, w zakresie oświetlenia nawigacyjnego:
  1) Światła dróg kołowania:
  a) oprawy osi drogi kołowania(TCL),
  b) oprawy pośredniego oczekiwania (TCL),
  c) oprawy ochronne drogi startowej WIG-WAG;
  2) Światła płyty do odladzania PPS 5
  a) oprawy świateł osiowych płyty do odladzania samolotów (TCL);
  oraz
  3) Dostosowanie istniejącej kanalizacji kablowej pierwotnej oświetlenia nawigacyjnego w rejonie przedsięwzięcia, do wymagań dla operacji w CAT II przy RVR ≤ 350m;
  4) Dostosowanie istniejącej kanalizacji wtórnej oświetlenia nawigacyjnego w rejonie przedsięwzięcia, do wymagań dla operacji w CAT II przy RVR ≤ 350m;
  5) Posadowienie opraw oświetlenia nawigacyjnego;
  6) Dostosowanie systemu zasilania oraz sterowania oświetleniem nawigacyjnym;
  7) Niezbędne wyburzenia wraz odtworzeniem stanu istniejącego płyt betonowych i nawierzchni bitumicznej, w których zabudowana zostanie nowoprojektowana kanalizacja wtórna;
  8) Dostosowanie oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnmych Warunków Zamówienia (SIWZ);

  Ponadto:
  O ile dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych czynności lub gdy dla wykonania lub używania Przedmiotu Zamówienia lub jego części konieczne będzie uzyskanie jakichkolwiek pozwoleń to Wykonawca wykona te czynności i prace oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.

  3. Pożądany termin wykonania Zamówienia

  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 31 lipca 2015 r.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie wszystkie zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie systemu oświetlenia nawigacyjnego drogi kołowania lub drogi startowej w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto;
  2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  a) posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V, według formuły: spełnia / nie spełnia.

  • Wykaz informacji oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunkówudziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca przedstawia:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru z Załącznika nr 5 do SIWZ;
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:
  1) lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
  3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 3 stosuje się odpowiednio.
  5. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ wykonawca składa:
  1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ,
  2) wykaz wszystkich zrealizowanych zamówień, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1.1), wraz z dowodami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie według wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej może być poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
  3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 1.000.000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
  7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  9. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
  a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  b) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
  c) Dokumenty wymienione w pkt 1. powyżej muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy.
  11. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych Zamawiającego.


  5. Wymagane wadia i gwarancje
  Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść Zamawiającemu wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert i
  wnoszenia wadium został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Zamawiający żąda wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w
  wysokości, które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  6. Kryteria oceny ofert

  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniższej ceny brutto.


  7. Termin i miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 08.04.2015 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.
  Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VIII pkt2 niniejszej SIWZ z dopiskiem “ nie otwierać przed godziną 10:05 dnia 08.04.2015 roku”
  Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

  8. Termin i miejsce otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2015 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
  Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

  9. Kontakt z Zamawiającym

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Elżbieta Stangret,
  Mariusz Sulkowski, telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83 .

  10. Informacje dodatkowe

  Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach - plik do pobrania: SIWZ_DK.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia wraz z załącznikami

  W celach informacyjnych Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Załączników nr.1,3,4,5 do SIWZ - plik do pobrania: zal_DK.doc .

  Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ dokumentacja projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze ftp, pod adresem:   ftp://ftp.airport.gdansk.pl/DK_CAT_II/ . Dostęp do serwera ftp jest możliwy przez powszechnie dostępne i darmowe oprogramowanie komputerowe: przez przeglądarkę internetową (np.Firefox / Internet Explorer) lub klienta FTP (np. FileZilla / Free FTP).