Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie prac związanych z wymianą okładziny podłogi z wykładziny na podłogę drewnianą

  Data publikacji: 2017-08-02
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na
  wykonanie prac związanych z wymianą okładziny podłogi z wykładziny na podłogę drewnianą w terminalu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - usuniecie wykładzin z powierzchni podłogi
  - przygotowanie powierzchni do położenia paneli
  - położenie paneli
  -
  3. Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 30 grudnia 2017 r.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac , potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Kryterium oceny ofert jest najniższa cena i proponowany czas wykonania.

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg na, Wymiana okładziny podłogowej w terminalu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
  należy składać do dnia 16.08.2017roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p. Tego samego dnia komisja dokona otwarcia ofert.

  7. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Sławomir Kurowski Kierownik Działu Technicznego i Cargo.
  tel. 058/348-13-61,, e-mail s.kurowski@ariport.gdansk.pl

  8. Informacje dodatkowe.
  1. Nowa okładzina to MOZAIKA PRZEMYSŁOWA MERBAU 

  Dane techniczne (pobierz.pdf)


  2. Ponieważ wymiana okładzin będzie dokonywana „pod ruchem”, prace prowadzone muszą być etapowo zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem. A wszystkie prace głośne jak i tzw. prace brudne muszą być wykonywane nocami.
  3. Powierzchnia podlegająca wymianie to około 2 tyś metrów kwadratowych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.